THỜI GIAN BIỂU CÁC BUỔI HỌC NĂM HỌC 2019- 2020

SỞ GD- ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNGTHPT TÂY NAM


THỜI GIAN BIỂU CÁCBUỔI HỌC

NĂM HỌC 2019 -2020

1)    Thời gian biểu sángthứ hai:

GIỜ

NỘI DUNG

6 giờ 45

Chuẩn bị

6 giờ 50

Chào cờ

7 giờ 25

Vào học tiết 2

8 giờ 10

Hết tiết 2

8 giờ 15

Vào tiết 3

9 giờ 00

Ra chơi (Họp giao ban CN)

9 giờ 25

Vào học tiết 4

10 giờ 10

Hết tiết 4

10 giờ 15

Vào học tiết 5

11 giờ 00

HS ra về

2)    Thời gian biểu chocác ngày từ sáng thứ ba đến sáng thứ bảy và các buổi chiều:

GIỜ BUỔI SÁNG

NỘI DUNG

6 giờ 55

Chuẩn bị

7 giờ 00

Vào tiết 1

7 giờ 45

Hết tiết 1

7 giờ 50

Vào tiết 2

8 giờ 35

Ra chơi 20 ph

8 giờ 55

Chuẩn bị

9 giờ 00

Vào tiết 3

9 giờ 45

Hết tiết 3

9 giờ 50

Vào tiết 4

10 giờ 35

Hết tiết 4

10 giờ 40

Vào tiết 5

11 giờ 25

HS ra về

GIỜ BUỔI CHIỀU

NỘI DUNG

13 giờ 25

Chuẩn bị

13 giờ 30

Vào tiết 1

14 giờ 15

Vào tiết 2

15 giờ 00

Ra chơi 10 ph

15 giờ 10

Chuẩn bị

15 giờ 15

Vào tiết 3

16 giờ 00

Vào tiết 4

16  giờ 45

HS ra về

Ghichú:

- Tiết 1 chuyển sang tiết 2 và tiết 3 chuyển sang tiết4, học sinh tuyệt đối không được ra khỏiphòng học, chờ giáo viên di chuyển giữa các phòng để vào tiết học.

- Ghi chú: cácmốc thời gian sẽ được báo hiệu bằng chuông hoặc trống

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
186
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ