244-23-11-Quyết định thành lập hội đồng thi đua NH 2018-2019
Thành lập hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học2018 - 2019 của Trường THPT Tây Nam gồm các ông, bà có tên và giữ các chức vụnhư sau

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

¾¾¾¾¾¾¾¾

Số:       /QĐ-THPTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Bến Cát, ngày        tháng      năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Năm học  2018 - 2019

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ Điều lệtrường THCS, THPT và trường THPT nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo,

Căn cứ Côngvăn số 1616/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo BìnhDương về Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GDĐT từ năm học 2017 -2018;

Xét nămg lực, phẩm chất cán bộ,giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thành lập hội đồng Thi đua - Khenthưởng năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Tây Nam gồm các ông, bà có tên vàgiữ các chức vụ như sau:

1.      ÔngPhạm Trọng Sang                 Hiệutrưởng                            Chủ tịch

2.      BàĐặng Ngọc Mai                      CTCĐ CS                               PhóCT

3.      BàPhạm Thị Nga             Phó HT                                   PhóCT

4.      ÔngPhạm Văn Dũng                   TTVP, Thư ký HĐ                  Thư ký

5.      BàNguyễn Thị Cẩm Châu           Phó HT                                   Thành viên

6.      ÔngNguyễn Lâm Giang  Bí thư Đòan                            Thành viên.

7.      BàTrần Thị Bích Phương            Tổ trưởngToán                      Thành viên

8.      BàNguyễn Thị Thu Hương         Tổ trưởng Lý                          Thành viên.

9.      BàLưu Thị Nga                            TT Hoá-Sinh-KTNN  Thành viên

10. Bà Lê ThượngThanh Hương       Tổ trưởng Ngữ văn                 Thành viên.

11. Bà Lê Thị Vịnh                             GVGDCD                              Thànhviên

12. Bà Lương Thị NhưQuỳnh           Tổ trưởng Ngoại ngữ Thành viên.

13. Ông Nguyễn VĩnhQuang            Tổ trưởng Tin-KTCN            Thành viên

14. Ông Trần QuangHùng                 Tổ trưởng TD-QP                  Thành viên

15. Bà Nguyễn ThịVàng                    TTVP-KT                                Thành viên.

Điều 2:Hội đồng Thi - Khen thưởng cótrách nhiệm thực hiện công tác thi đua và khen thưởng năm học 2018 - 2019 chotất cả các thành viên trong hội đồng sư phạm của trường THPT Tây Nam  theo các văn bản thi đua của ngành và đơn vị.

            Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký, các thành viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

 - HĐTĐ Sở GD&ĐT Bình Dương (b/c);

 - Như điều 1;

 - Mail GV trường

 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG


Người đọc
128
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
244-23-11-Quyet dinh thanh lap Hoi dong thi dua 2018-2019.doc