70-13-05- Quyết định khen thưởng học sinh năm học 2018 - 2019

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM


Số:     /QĐ-THPTTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Bến Cát, ngày      tháng     năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu sinh giỏi, học sinhtiên tiến

Năm học 2018 – 2019

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY NAM

         Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT vàtrường THPT nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứThông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việcban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT;

Căn cứ vàokết quả học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường năm học 2018 – 2019.

QUYẾTĐỊNH

           Điều 1. Nay công nhận và cấp giấy khen cho 79 họcsinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 307 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiếnnăm học 2018 – 2019. (danh sách kèm theo)

          Điều 2. Kèm theo giấy khen là phần thưởngvở học sinh được chi từ ngân sách và Ban Đại diện cha mẹ học sinh tặng.

Điều 3. Tổ trưởng tổ Văn phòng, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh  có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

 - Như điều 3;

 -  Lưu Hồ sơ khen thưởng.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang

                                                                                            

                  


Người đọc
38
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
70-13-05-DS Hoc sinh dat danh hieu kem QD.xls