Câu hỏi trắc nghiệm nghề THPT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PHẤN 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.       Tin học là ngành khoa học về:

A. Máyvi tính.                                                       B.Máy tính điện tử. 

C. Xử lý thông tin.                                                D.Lưu trữ hồ sơ.

2.       Ở tình huống nào sau đây, máytính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi chẩn đoán bệnh.                                        B. Khiphân tích tâm lý con người

C. Khi thựchiện một phép toán phức tạp           D.Khi dịch một cuốn sách.

3.       Thông tin được lưutrữ trong máy tính dưới dạng gì?

A. Ký tự.                                                                B.Số nhị phân.          

C. Số thập phân.                                                     D.Tất cả đều sai.

4.       Dãy số 1010101010thuộc hệ nào?

A. Nhị phân, thập phân và bát phân                       B. Nhị phân   

C. Thập phân                                                          D. Bátphân

5.       Ký tự “D” có mãASCII thập phân là bao nhiêu?

A.65                                                                      B.66  

C.67                                                                      D.68

6.       Số 41(hệ thập phân) có giá trị nhị phânlà:

A.100110                                                             B.110100.    

C. 101001.                                                            D. 101011.

7.       Biểu diễn thập phân của dãy nhị phân1100 ; 1010 ; 1111 :

A. 10 ; 8 ; 7.                                                           B.10 ; 7 ; 9.  

C. 12; 10 ; 15.                                                        D.12 ; 10 ; 7.

8.       Dãy số thập phân8, 12, 15 biểu diễn nhị phân là dãy:

A. 1100;1010; 1111.                                           B.1000; 1101; 1111.

C. 1010; 1101; 1000.                                           D.1000; 1100; 1111.

9.       Đơn vị đo thông tin (lượng tin) là:

A.KG.                                                                    B.Hz.

C. Bit.                                                                     D.KHz.

10.  Chữ viết tắt MB thường gặp trong cáctài liệu về máy tính có nghĩa là gì?

A.Là đơn vị đo độ phân giải màn hình                B.Là đơn vị đo tốc độ xử lý

C. Là đơn vị đo khả năng lưu trữ                          D. Là đơn vị đo cườngđộ âm thanh

11.  1 KB bằng:

A.1024 bit.                                                           B.1000 byte.            

C.1000 bit.                                                           D.1024 byte.

12.  1 MB (Megabyte) bằng:

A.1024 kilobyte.                                                  B.1048576 byte.     

C.1000000 byte.                                                  D. Câu avà b đúng.

13.   Trong các đơn vị đo thông tin sau đây, đơn vị nào nhỏ nhất:

A.KB.                                                                    B.GB.

C. Byte. D.MB.

14.  Trong các giá trị dưới đây, giá trị nàolớn nhất?

      A. 128Gb                                                         B. 1024Kb

C.2024Mb                                                            D.2024 Bytes

15.  Một máy vi tính  có các tham số cấu hình như sau: 2,8Ghz; 250Gb; 2Gb. Bạn cho biết consố 2,8Ghz chỉ điều gì?

A. Tốc độ xử lý của CPU                                     B. Dung lượngđĩa cứng

C.Tốc độ quay của đĩa cứng                                D.Dung lượng của bộ nhớ Ram

16.  Nhìn vào các tham số cấu hình của mộtmáy vi tính: 2,8Ghz; 250Gb; 2Gb bạn có thể cho biết con số 250Gb chỉ điều gì?

A.Tốc độ xử lý của CPU                                     B.Dung lượng đĩa cứng

C.Tốc độ quay của đĩa cứng                                D.Dung lượng của bộ nhớ Ram

17.   CPU dùng đểchỉ:

A. Máy tính xách tay                                            B.Thùng máy tính    

C. Bộ xử lí trung tâm                                            D.Cả a,b,c đều sai

18.   CPU là từ viết tắt của:

A.Case Processing Unit                                      B.Common Processing Unit

C.Control Processing Unit                                 D.Central Processing Unit

19.   Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ đồng hồcao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì?

A. Máy tính của bạn chạy nhanh hơn.                   B. Ổ cứng sẽ lưu trữ dữ liệunhiều hơn.

C.RAM sẽ có dung lượng lớn hơn.                     D.ROM sẽ có dung lượng lớn hơn.

20.   Tốc độ của CPU không ảnh hưởng đến yếu tố nào sau đây?

A.Khả năng lưu trữ của máy tính.                        B.Tuổi thọ của ổ đĩa cứng.

C.Thờigian truy cập để mở tập tin .                    D. Cả 2yếu tố A và B.

21.  Ram là bộ nhớ:

A.Chứa chương trình điều khiển thiết bị của nhà sản xuất

B. Mất hết thông tin khi máy tính mấtnguồn điện.

C.Cho người sử dụng lưu trữ thông tin lâu dài.

D.Cả 3 đều sai.

22.  Bộ nhớ ROM trong máy tính là viết tắt của:

A. Read Only Memory.                                        B.Read Access Memory.

C. Random Access Memory.                               D. Tất cả đều sai.

23.  RAM máy tính là:

A. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.                            B. Bộ nhớ tăng cường.

C. Bộnhớ chỉ đọc.                                                D. Bộnhớ ngoài.

24.   Trong máy tính, thiết bị cóchức năng lưu trữ tạm thời dữ liệu là:

A. RAM.                                                                 B.ROM .       

C. Mànhình.                                                          D.Máy in.

25.  Bộ nhớ RAM trong máy tính là viết tắt của:

A. Read Only Access Memory.                           B. Read Access Memory.

C. Random Access Memory.                               D. Tất cả đều sai.

26.  Máy tính có thể đọc loại bộ nhớ nào?

A. RAM.                                                                 B.ROM.        

C. Câu  a và  b đúng.                                             D.Câu a và  b sai.

27.   Khi cúp điện, thông tin sẽ bị xoá sạch trong:

                                                                                A. RAM.        B. ROM.        

C. Đĩa cứng hoặc đĩa mềm.                                  D. Tất cả đúng.

28.   Các thiết bị sau đây, thiết  bị nào chưá được nhiều dữ liệu nhất?

A. Đĩa mềm.                                                          B.RAM.

C. Đĩa cứng.                                                           D. ĐĩaCD-ROM .

29.  Các thiết bị sau đây, thiết bị nào dùngđể lưu dữ liệu:

A. HDD, FDD.                                                       B.Flash disk, Memory card.

C. CDROM, DVD.                                                D.Cả 3 câu trên đều đúng.

30.  Để lưu trữ tài liệu lâu dài, chọn:

A. Đĩa cứng.                                                           B. RAM.

C. ROM.                                                                 D.Tất cả đều đúng.

31.   Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa cứng, đĩa mềm là:

A. Thiếtbị lưu trữ trong.                                      B. Cảa, c đều đúng.

C. Thiết bị lưu trữ ngoài.                                      D. Cả a, c đều sai.

32.  Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là bộnhớ trong:

A. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM.                  B. Đĩa cứng Hard Disk.

C. Bộ nhớ chỉ đọc ROM.                                     D.Cả 3 thiết bị trên đều là bộ nhớ trong.

33.   Bộ nhớ ngoài của máy tính là:

A.  ROM.                                                                B.Đĩa cứng.  

C.  RAM.                                                                D.Không có.

34.   Một máy tính có 1 ổ đĩa cứng chia làm 2 phân vùng. Tên ổ đĩa logic mà hệ điềuhành quản lý đối với 2 phân vùngnày là?

A. C1 và C2.                                                           B.A và B.      

C. C và D.                                                               D. Avà C

35.   Mục đích của việc định dạng lại đĩa là gì?

A. Sắpxếp lại dữ liệu                                                       

B. Khôiphục lại dữ liệu.

C. Tạo một đĩa trắng đúng khuôn dạng đểlưu trữ dữ liệu.

D. Làmcho nhiều người sử dụng có thể truy cập được đĩa

36.   Sắp xếp từ thấp đến cao các thiết bị lưu trữ sau:

A. Đĩa C,đĩa D, đĩa E.                                          B.USB, đĩa mềm, đĩa cứng

C. Đĩa mềm, USB, đĩa cứng                                 D. CD, đĩa mềm,đĩa cứng.

37.  Tính theo khả năng lưu trữ từ cao đếnthấp thì thứ tự sắp xếp nào sau đây đúng?

A. ĐĩaDVD-Đĩa cứng- ĐĩaCD-Đĩamềm.           B.Đĩa cứng- ĐĩaCD-Đĩa DVD-Đĩamềm.

C. Đĩa cứng- Đĩa DVD-ĐĩaCD-Đĩamềm.           D. Đĩa cứng, CD, DVD.

38.   Nhóm thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập:

A. Bànphím, màn hình, CPU.                              B.Ổ đĩa, bàn phím, chuột.

C. Chuột,máy in, scanner.                                   D.Thẻ nhớ, modem, đĩa cứng.        

39.   Thiết bị nào là thiết bị nhập của máy tính:

A. Rom.                                                                 B.CPU.

B. Modem.                                                            D. Mouse.

40.  Nhóm thiết bị nào sau đây là thiết bịnhập?

A. Máy in, màn hình .                                            B. Chuột, bàn phím, scanner.

C. CPU, Ram.                                                        D.HDD, CDROM.

41.   đĩa là thiết bị:

A. Nhập.                                                                 B.Xuất.

C. Nhập và xuất.                                                     D. Cả 3sai.

42.   Chọn câu trả lời đúng nhất: Ổ đĩa mềmlà:

A. Thiết bị chuyển đổi dữ liệu.                            B.Thiết bị lư trữ trong.                    

C. Thiết bị nhập dữ liệu.                                       D. Thiếtbị lư trữ ngoài.

43.  Thiết bị nào sau đây không cùng nhóm vớicác thiết bị còn lại?

A. Bànphím (Keyboard).                                     B.Con chuột (Mouse).

C. Màn hình (Monitor).                                        D. Máyquét (Scanner).

44.  Đặt màn hình như thế nào là tốt nhấtcho mắt của bạn?

A.Không có ánh sáng chiếu vào.                        

B.Không đối diện với cửa ra vào, cửa sổ, bóng đèn.    

C. Đốidiện với cửa ra vào, cửa sổ, bóng đèn.               

D. Cả 2 điều kiện A và B.

45.  Nhóm thiết bị nào sau đây là thiết bịxuất?

A. Máy in; Màn hình.                                            B.Chuột; Bàn phím; Scanner.

C. CPU; Ram.                                                        D.HDD; CDROM.

46.   Chọn câu trả lời saitrong câu: Để khởi động được máy vi tính:

A. Chỉ cần có đĩa mềm                                         B. Chỉcần có đĩa CD

C. Chỉ cần có đĩa cứng                                         D.Bắt buộc phải có đĩa cứng

47.   Phát biểu nào sau đây sai:

A. Tất cả máy tính cá nhân đều phải có ổ đĩa CD.         

B. Muốn máy khởi động phải có hệ điều hành cần thiết.

C. Một máy tính có thể sử dụng cho 2 màn hình.

D. Không có câu nào sai.

48.   Phát biểu nào sau đây sai:

A. Thư mục có thể chứa thư mục con và tập tin.           

B. Có thể xóa 1 thư mục trên đĩa CD-Rom bằng cách chọn thưmục và nhấn phím Delete.

C. Có thể biết được một tập tin trên đĩa CD bao nhiêubyte.

D. Có thể tạo lối tắt.

49.   Tại sao không nên sao chép một trò chơi từ CD ROM mà bạnkhông có giấy đăng ký bản quyền:

A. Vì đó là vi phạm bản quyền.                             B. Bởi vì đó là một quá trình phức tạp.

C. Bởi vì có thể làm hư máy tính                         D. Vì những tập tin trên đĩa CD ROM gốc sẽ bịhỏng.

50.   Phần mềm của máy vi tính là gì?

A. Các chương trình của máy tính hoạt động.     B.Các ngôn ngữ lập trình.

C. Hệ điều hành.                                                             D.Chươngtrình dịch.

51.   Chọn câu thích hợp để phân biệt giữa phần mềm ứng dụng vàphần mềm hệ thống:

A. Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn để chạy.      

B. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trống trong ổ cứnghơn phần mềm hệ điều hành để chạy

C. Phần mềm hệ điều hành cần  phần mềm ứng dụng để chạy.

D. Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy.

52.   Theo bạn, các phần mềm sau thuộc nhóm phần mềmnào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer:

A. Nhóm phần mềm ứng dụng.                             B. Nhóm phần mềm cơsở dữ liệu. 
C. Nhóm phần mềm hệ thống.                              D. Nhómphần mềm hệ điều hành.

53.  MS DOS là :

A. Phầnmềm ứng dụng.                                        B.Hệ điều hành.

C. Ngônngữ lập trình cấp thấp.                            D.Tất cả đều sai.

54.   Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. MS DOS là HĐH đơn nhiệm                           B. MS DOS là HĐH miễn phí

C. MS DOS là HĐH không sử dụng GUI            D. MS DOS là HĐH giao diện dòng lệnh.

55.   Phát biểu nào dưới đâysai:

A. MS Windows là phần mềm thương mại. Người dùng muốn sửdụng phải có giấy phép sử dụng.

B. MS Word là phần mềm ứng dụng tích hợp sẵn trong hệ điềuhành Windows.

C. Linux là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí.

D. Phần mềm Calculator hỗ trợ chức năng tính toán.

56.   Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điềuhành của hãng Microsoft:

A.MS-DOS                                                           B.Windows XP        

C. Linux                                                                 D.Windows Vista

57.  Hệ điều hành dùng để :

A. Cậpnhật ngày và giờ hệ thống.                        B.Khởi động máy tính.

C. Quảnlý các thiết bị ngoại vi.                           D.Tất cả đều đúng.

58.  Hệ điều hành được lưu trữ trong:

A.ROM.                                                                B. Đĩa cứng.  

C.RAM.                                                                 D. CPU.

59.  Hệ điều hành được xem là gì?

A. Phầnmềm ứng dụng.                                        B.Phần mềm hệ thống.

C. Phầnmềm soạn thảo văn bản.                          D.Phần mềm quản lý.

60.  Hệ điều hành:

A. Chỉdùng để điều khiển chương trình ứng dụng.         B.Là một chương trình máy tính.

C. Chỉdùng để điều khiển thiết bị.                                   D.Tất cả các ý trên.

61.  Hệ điều hành máy tính cá nhân là phần mềm:

A. Phải có để máy tính cá nhân hoạt động          B. Phải cài lại khi sử dụng

C.Không thay đổi được trên máy                       D.Do Microsoft độc quyền xây dựng

62.  Hệ điều hành cho máy tính dùng để :

A. Tăngkhả năng lưu trữ thông tin trong bộ nhớ và đĩa từ.

B. Tăng hiệu quả sử dụng máy và tạo môitrường để sử dụng.

C. Tăngtốc độ tính toán cho máy tính.

D. Tấtcả đều đúng.

63.  Hệ điều hành là phần mềm điều khiển máytính và nó:

A. Chỉchứa được trên đĩa cứng.                         

B. Chỉ có thể khởi động từ đĩa cứng vàđĩa mềm.

C. Có thể khởi động từ USB.                              

D.Không thể khởi động từ CD-ROM.

64.  Chức năng giao tiếp giữa máy với ngườisử dụng là của :

A. Phầncứng: bàn phím và màn hình.                  B.Phần mềm: hệ điều hành.

C. Lệnh  nhập xuất của ngôn ngữ lập trình.         D. Cả 3 câu đều đúng.

65.   Phầnmềm Windows, Linux, OS2 có đặc điểm gì:

A. Tất cả đều là phần mềm ứng dụng.                  B. Tất cả đều là hệ điềuhành.

C. Tất cả đều là phần mềm hệ thống.                   D. Tất cả đều là dịch vụ dãitần rộng.

66.   Thao tác ghi lưu nào sau đây không thực hiện được:

A. Ghi tài liệu vào thư mục trên đĩa mềm          

B. Ghi tài liệu vào thư mục trên đĩa CD ROM.

C. Ghi tài liệu vào thư mục trên đĩa cứng.

D. Ghi tài liệu vào thư mục Windows.

67.   Lợiích của GUI (Graphic User Interface) là gì?

A. GUI tăng cường cho sự hoạt động của thẻ mạch đồ họa (Graphiccard).

B. GUI giảm thời gian tảitừ Internet xuống.

C. GUI là cho bàn phím trở nên lỗi thời.

D. GUI cho phép dùng con chuột để thao tác với máy.

68.   Các tập tin  khảthi (.com,.exe) trong máy tính được viết bằng:

A. Phần mềm soạn thảo văn bản.                          B.Các ngôn ngữ lập trình.

C. Tiếng Anh.                                                         D.Tất cả đều đúng.

69.   Việc trao đổi thông tin giữa CPU và các bộ phận kháctrong máy tính thông qua :

A. ROM.                                                                B.Màn hình  

C. Hệ điều hành                                                     D.RAM.

70.  Các hệ điều hành sau đây, HĐH nào khi sửdụng không phải trả tiền?

A.MS-Windows.                                                  B.Linux.        

C. MS-DOS.                                                          D.Cả 3 đều đúng.

71.   Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Tốc độ CPU, dung lượng ram, dung lượng và tốc độđĩa cứng.

B. Yếu tố đa nhiệm.

C. Hiện tượng phân mảnh của đĩa.                      

D. Cả 3 yếu tố trên.

72.   Tại sao khi dung máy tính xách tay phải luôn luôn chúý vấn đề an toàn dữ liệu?

A. Bởi vì dữ liệu có thể bị mất nếu máy tính bị lấy cắp.

B. Bởi vì chúng dễ bị nhiễm virus khi sử dụng ở nhữngnơi khác ngoài cơ quan.

C. Bởi vì chúng dễ bị rơi vỡ, hư hỏng hơn máy tính đểbàn.     

D. Cả 3 yếu tố trên.

73.   Virus máy tính có khả năng:

A. Lây lan qua máy quét.                                       B. Lây lan qua màn hình.

C. Tự sao chép để lây nhiễm.                               D.Cả 3 mục trên.

74.  Theo bạn, điều gì mà tất cả các Virusmáy tính đều cố thực hiện:

A. Xóacác tệp chương trình trên đĩa cứng.        B.Lây nhiễm vào Boot record.

C. Tự nhân bản.                                                      D. Phá hủyCMOS.

75.  Dấu hiệu để nghi ngờ một máy tính có Virus xâm nhập là :

A. Việc đọc, ghi dữ liệu nhanh hơn bình thường.

B. Việc thi hành các file chương trình bị chậm hoặc khôngchạy.

C. Có đủ bộ nhớ khi chạy chương trình.

D. Cả 3 hiện tượng trên đều không đúng.

76.  Nếu một máy tính bị nghi ngờ là nhiễm Virus thìcách tốt nhất để kiểm tra và diệt Virus là gì?

A. Lưu trữ dự phòng các tập tin của máy tính và hồi phụcchúng bằng việc sử dụng  các tập tin dựphòng này .

B. Cài đặt một chương trình  chống Virus, quét Virus tất cả các ổ đĩa.

C. Cài đặt lại hệ điều hành, sau đó cài đặt lại tất cảcác chương trình ứng dụng khác.

D. Khởi động lại máy tính và xóa tất cả các tập tin nghi ngờ nhiễm Virus .

77.  Câu nào dưới đây không đúng: “Virus máy tính lây nhiễm qua?”

A. Dùng chung máy tính.                                      B. Internet.

C. Sao chép qua mạng.                                          D.Sao chép qua đĩa mềm, đĩaCD.

78.   Bạn hiểu Macro Virus là gì?

A. Là một loại Virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộtrữ điện

B. Là một loại Virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Winword và Excel

C. Là một loại Virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp khởi động (boot record)

D. Tấtcả đều đúng

79.  Để kết nối các máy tính với nhau trong1 phạm vi nhỏ như: cơ quan, phòng học, toà nhà, … người ta sử dụng mạng:

A. WAN                                                                 B.Intranet     

C. Internet                                                             D.LAN

80.   Trong mạng cục bộ, thuật ngữ Share có nghĩa gì?

A. Chia sẻ tài nguyên                                                       

B. Một phần mềm hộ trợ sử dụng mạng cục bộ

C. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng       

D. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ

81.   Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị,theo bạn thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?

A. Webcam.                                                           B.Đĩa mềm.

C. Micro.                                                               D.Máy in.

82.   Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trênmạng ta nháy đôi chuột chọn biểu tượng nào?

A. My Network Places                                         B. MyComputer

C. My Document                                                  D.Internet Explorer

83.   Internet là gì?

A. Là mạng kết nối các máy tính trong một cơ quan, xí nghiệp.

B. Là mạng kết nối các máy tính trong một quốc gia.

C. Là mạng máy tính toàn cầu.

D. Tất cả đều đúng.


84.   Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhânchính là gì?

A. Do Internet có tốc độ chậm.                          

B. Do chưa trả phí.

C. Do người dùng chưa biết sử dụng Internet

D.Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyềngiảm, thường bị nghẽn mạch.


PHẦN 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

85.   Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành của hãngMicrosoft?

         A. MS-DOS                                                       B.Windows XP

         C. Linux                                                             D.Windows Vista

86.   Phím nào sau đây để bật các bảng chọn (menu) của Windows?

         A. Alt.                                                                 B.Ctrl.                      

         C. Esc.                                                                D.Shift.

87.   Tổ hợp phím nào để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ?

         A. Alt + Tab                                                       B.Ctrl + Tab            

         C. Window + Tab                                              D.Shift + Tab.

88.   Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Startđể có thể Shutdown máy?

         A. Alt + Esc                                                      

         B. Ctrl + Esc                   

         C. Ctrl + Alt+Esc                                             

         D. Không có cách nàokhác, đành phải nhấn nút Power Off

89.   Khi máy bị treo, đểkhởi động lại máy từ bàn phím, ta nhấn phím :

         A. CTRL - ALT – DEL.                                     B.CTRL - ALT -  SHIFT.

         C. CTRL – ALT.                                                D.RESET.

90.   Biểu tượng nào dướiđây là biểu tượng có sẵn của hệ thống MS – Windows?

         A. My Computer                                               B.My Documents

         C. Internet Explorer                                          D.Cả 3 ý trên đều đúng

91.   Trong Windows, có thể sửdụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?

         A. Excel                                                             B.Calculator

         C. WinWord                                                      D. Notepad

92.   Để Windows tự động sắp xếp các biểu tượng trên Desktop,ta thực hiện thao tác nào?

         A. Nháy phải àArrange Icons by àAling grid      

         B. Nháy phải àNew à Shortcut

         C. Nháy phải àArrange Icons by àAuto Arrange

         D. Cả 3 ý trên đều đúng.

93.   Trong Windows phím F1dùng để:

         A. Đổi tên một folder                                       B.Gọi phần trợ giúp (Help) của chương trình
C. Đổi tên một file                                            D.Câu A và C đúng

94.   Nút lệnh  (Up) có ý nghĩa gì?

         A. Trở về cửa sổ trước                                      B.Lùi về thư mục cấp trên

         C. Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện                     D. Cả 3 câu đều sai.

95.   Lệnh View à Thumbnails trongWindows, có chức năng gì?

         A. Xem đối tượng dạng ảnh thu nhỏ.               B. Xem đối tượng dạng danh sách.

         C. Xem chi tiết đối tượng.                               D. Cả 3 ý trên đều sai.

96.   Trong Windows Explorer,để xem danh sách các tập tin dưới dạng chi tiết, ta chọn thao tác nào?

         A. View àLarge Icon                                      B. View àList   

         C. View àSmall Icon                                      D. View à Details

97.   Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thểdùng để sắp xếp các tệp và thư mục?

         A. Tên tệp                                                           B. Tần suất sử dụng

         C. Kích thước tệp                                              D.Kiểu tệp

98.   Để hiển thị các thư mục, tập tin có thuộc tính ẩn,  ta thực hiện thao tác nào?

         A. Nháy  View à Folder Options                    B.Nháy  Tools à Folder Options …

         C. Nháy File àProperties …                         D. Cả3 câu đều đều đúng

99.   Để thoát khỏi Windows Explorer, thực hiện thao tác nào?

         A. File àClose                                                B.File à Exit         

         C. Nhấn  ALT + F4                                            D. Câu a và c đúng

100.Mệnh đề nào sau đây được chấp nhận đúng?

         A. Tập tin (tệp) bắt buộc phải lưu trong thư mục gốc

         B. Thư mục con là thư mục có chứa các thư mục con khác

         C. Thư mục cha là thư mục có chứa thư mục con.

         D. Cả 3 đều sai

101.Để chọn dãy tập tin trong cửa sổ thư mục  ta thưc hiện:

         A. Dùng chuột kết hợp với phím Shift             B. Nhấn chọn thực đơn Edit, chọn Select All.

         C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl +A.                          D.Chọn 1 trong 3 cách trên

102.Trong cửa sổ Windows Explore, để chọn tất cả cácfile và folder, thực hiện thao tác nào?

         A. Vào bảng chọn Edit à chọn Select all

         B. Bấm tổ hợp phím Ctrl+A

         C. Chọn đối tượng đầu và bấm phím Shiftkhi chọn đối tượng cuối

         D. Cả 3 đều được

103.Trong Windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các filehoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách, ta thực hiện thao tácnào?

         A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trongdanh sách

         B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trongdanh sách

         C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

         D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trongdanh sách

104.Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các filehoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách ta thực hiện thao tácnào?

         A. Giữ phím Ctrl vànháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

         B. Nháy chuộtở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

         C. Giữ phímAlt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

         D. Giữ phímTab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

105.Trong hệ điều hành Windows, tên tập tin dài tối đa baonhiêu ký tự?

         A. 8 ký tự                                                           B.255 ký tự 

         C. 256 kýtự                                                       D.Không hạn chế

106.Tên tệp trong hệ điều hành Windows được quy định như thếnào?

         A. Có tối đa 255 kí tự và không có khoảng trắng.                

         B. Không quá8 kí tự và không có khoảng trắng.       

         C. Có tối đa 255 kí tự, có khoảng trắng, phân biệt chữ thường,chữ hoa.

         D. Có tối đa 255 kí tự, không phân biệt chữ thường,chữ hoa.

107.Phần mở rộng của tên tệp thể hiện điều gì?

         A. Kích thướccủa tệp                                       B. Kiểu tệp

         C. Ngày giờthay đổi tệp                                   D. Tên thư mục chứa tệp

108.Trong các ký hiệu sau đây, ký hiệu nào không sử dụng đặt tên cho tập tin và thư mục?

         A. #                                                                     B. /    

         C. @                                                                   D.Câu a, b, c đúng.

109.Trong hệ điều hành Windows, các nhóm tên tệp nào sau đâyhợp lệ?

         A. Tinhoc, bai tap word, thong-bao                  B.Baocao, con, thuchanhpascal

         C. Kiem/tra, bien_ban, thanhtra                       D. Thi_hocky 1, lythuyet, thuc\hanh

110.Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt nhưthế nào?

         A. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục

         B. Bắt buộc không được có phần mở rộng

         C. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp

         D. Bắt buộc phải có phần mở rộng

111.Để xem thông tin thư mục, tập tin ta có thể thực hiệnthao tác nào?

         A. Click phảivào tên thư mục hoặc tập tin chọn Properties

         B. Click trái tên thư mục hoặc chọn File, Properties

         C. Cả 2 câu đều đúng                                        D.Cả 2 câu đều sai

112.Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa còntrống đã được sử dụng, ta thực hiện bằngcách nào?

         A. Trong Windows không thể kiểm tra được mà phải dùng phần mềmtiện ích khác

         B.Nháy đúp My Computer - Nháy phải chuột vào tên ổđĩa cần kiểm tra - Chọn Properties

         C. Cả 2câu đều sai                                           

         D. Cả 2 câu đều đúng

113.Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệpvà thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng chương trình nào?:

         A. My Computer hoặc Windows Explorer    

         B. My Computer hoặc Recycle Bin

         C. Windows Explorer hoặc Recycle Bin       

         D. My Computer hoăc My Network Places

114.Trong Windows để tạo thư mục (Folder) ta thực hiện bằngcách nào?

         A. Click phải chuột à New à Folder            B.Click phải chuột à New à Shortcut

         C. Chọn File à New à Folder                       D. Câu A và C đúng

115.Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta chọn thao tácnào?

         A. Edit à New, sau đó chọn Folder                B. Tools à New, sau đó chọn Folder

         C.File à New,sau đó chọn Folder                D. Windows à New, sau đó chọn Folder

116.Cách tạo tập tin văn bản Cadao.doc trong Windows Explorerlà cách nào?

         A. Fileà New à Chọn Text Document         B.File à New à Chọn Microsoft Word
C. Fileà New àChọn Microsoft Excel       D. Cả 3 đềuđúng

117.Trong Windows Explorer, để đổi tên tập tin (thư mục) thựchiện thao tác nào?

         A.File à Rename                                           B. Edit à  Rename

         C. View à  Rename                                         D.Tools à  Rename

118.Trong hệ điều hành Windows, để đổi tên tập tin (thư mục) có thể thực hiện bằng các thaotác:

         A.Click phải vào tập tin muốn đổi tên àChọn Rename

         B. Chọn tập tin cần đổi tên và bấm phím F2

         C. Chọn tập tin cần đổi tên à Chọn menu File àChọn Rename

         D. Câu A, B, C đều đúng.

119.Trong cùng một thư mục cha có 2 thư mục con là A và B.Khi đổi tên thư mục A thành thư mục B thì kết quả như thế nào?

         A. Máy tính ra thông báo tên đãtồn tại và không cho phép thực hiện
B. Máy tính tự đặt lại tên mới là b1

         C.Máy tính tự động xóa thư mục b đã có
D. Cả 3 phát biểu trên đều sai

120.Trong hệ điều hành Windows XP, để đổi tên biểu tượngRecycle Bin trên Desktop,  ta thực hiện:

         A. Nháychọn biểu tượng à Nhấn F2 …                               B. Câu A và C đều sai.

         C. Nháyphải vào đối tượng à Chọn Rename …                  D. Câu A và C đều đúng

121.Để sao chép các tập tin hoặc các thư mục, ta có thể dùngcách nào sau đây?

         A. Edit àCopy                                                 B.Nhấn 2 phím Ctrl + C

         C. Click phải àCopy                                       D. Câu A, B, C đúng

122.Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộnhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào?

         A. Ctrl+C                                                           B.Ctrl+Ins    C. Print Screen          D. ESC

123.Trong Windows Explorer để di chuyển tập tin, thư mục tachọn thao tác nào?

         A. File àMove                                                B.Edit à Paste       

         C.Edit à Cut                                                    D. Câu A, B, C sai

124.Khi xóa thư mục, tệp trong Windows (không nhấn phímshift) thì kết quả là gì?

         A. Mọi tư liệu bị xóa đều được đưa vàoRecycle Bin.         

         B. Tư liệu bị xóa được đưa vào RecycleBin trừ tư liệu nằm trên đĩa mềm và đĩa mạng.

         C. Chỉ có các tập tin khi bị xoá mới đượcđưa vào Recycle Bin còn thư mục thì không.

         D. Mọi tư liệu khi bị xóa đều không đượcđưa vào Recycle Bin.

125.Có thể phục hồi (Restore) các tập tin bị xóa sau khi nhấnphím Delete bằng cách nào?

         A. Mở My Computer.                                       B.Mở Recycle Bin.            

         C. Mở My Document.                                       D.Mở Internet Explore.

126.Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượngđã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện bằng cách nào?

         A. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy       

         B. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open

         C. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore   

         D. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...

127.Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưutrong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?  

         A. Shift_Del                                                      B.Alt_Del    

         C. Ctrl_Del                                                        D.Cả 3 câu đều sai

128.Các tệp sau khi được chọn và xóa bằng tổ hợp phím Shift +Delete sẽ như thế nào?

         A. Có thểhồi phục khi mở Recycle Bin          B. Chỉ có tệp .doc là được hồi phục

         C. Có thểhồi phục khi mở My Computer       D.Không thể hồi phục chúng được nữa

129.Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

         A. Tạo đường tắt để truy cập nhanh                

         B. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

         C. Đóng các cửa sổ đang mở                           

         D. Tất cả đều sai


130.Trong Windows, để tạo Shortcut trên nền Desktop ta thựchiện bằng cách nào?

         A. Click trái chuột àNew à Shortcut         

         B. Click phải chuột àNew à Shortcut

         C. Click phải chuột àFile à New àShortcut      

         D. Câu A, B, C sai

131.Trên màn hình nền Desktop, phát biểu nào sau đây sai?

         A. Có thể phóng to, thu nhỏ màn hình Desktop.

         B. Có thể tạo shortcut cho MS Word.                       

         C. Có thể xóa 1 tập tin bằng cách chọn tập tin và nhấn phímDelete.

         D. Xóa tâp tin của MS Word không ảnh hưởng gì đến chươngtrình MS Word.

132.Để đổi biểu tượng cho Shortcut, ta thực hiện thao tácnào?

         A. Nháy chuột phải à Propeties àChange Icon.   

         B. Nháy chuột phải àChange Icon.

         C. Nháy chuột trái àPropeties àChange Icon.    

         D. Cả 3ý trên đều sai.

133.Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiệnthao tác nào?

         A. File àSearch                                               B.Windowsà Search        

         C. Start à Search                                             D.Toolsà Search

134.Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năngnào sau đây?

         A. Control Windows                                         B. Control Panel

         C. Control System                                            D.Control Desktop

135.Để thay đổi hình nền cho Desktop ta vào Control Panel vàchọn mục nào?

         A. Folder Options                                             B.System      C. Fonts          D.Display

136.Trong cửa sổ Control Panel, để thay đổi định dạng ngàytháng ta chọn mục nào?

         A. Regional and Language Options                  B. Add/Remove programs  
C. Date/time                                                      D.System

137.Trong Control Panel, nhóm Regional and Language Options dùng để?

         A. Thay đổi cách hiển thị tiền tệ.                     B. Thay đổi cách hiển thị số.

         C. Thay đổi cách hiển thị ngày, tháng.             D.Tất cả đều đúng.

138.Để thêm các font chữ trong Windows thực hiện vào ControlPanel, double click biểu tượng Fonts và chọn?

         A. File/Install New Font.                                  B. View/Install New Font.

         C. Format/Install New Font.                             D.Edit/Install New Font.

139.Lời khuyên khi sử dụng mật khẩu máy tính là:

         A. Nếu hay quên thì nên ghi lại.                       B. Mật khẩu ngắn, đơn giản.

         C. Không cho người khác biết mật khẩu.         D. Mật khẩu dễ nhớ (ngày sinh,…)

140.Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện thao tácnào?

         A. File - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer.

         B. Window - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer.

         C. Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer.

         D. Tools - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer.

 


PHẦN 3: MICROSOFT WORD

1.       Microsoft Word là:

       A. Phần mềm miễn phí (Freeware).                   B. Phần mềm soạn thảovăn bản

       C. Phần mềm hệ thống                                        D. Phầnmềm ứng dụng.

2.       Chọn phát biểu đúng:

       A.Word là phần mềm soạn thảo văn bản           

       B.Word là 1 phần mềm ứng dụng

       C.Word là 1 thành phần trong bộ MicrosoftOffice

       D.Cả 3 đều đúng

3.       Phát biểu nàodưới đây là sai:

       A.MS Word giúp bạn có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ văn bản trong máy tính.

       B. MS Word tích hợp sẵn trongWindows nên không cài đặt nó.

       C. MS Word nằm trong bộ MS Office.

       D. MS Word kiểm tra chính tả tiếng Anh.

4.       Trong Microsoft Word, để mở thanh côngcụ định dạng, ta chọn:

       A. View _ Toolbars_ Formatting                       B. View _ Formatting

       C. Tools _ Toolbars_ Formatting                      D. Tất cả đều sai

5.       Trong Microsoft Word, để mở thanh thước,ta chọn:

       A. View _ Toolbars_ Ruler                                 B. View_ Ruler

       C. Tools _ Toolbars_ Ruler                                D. Tất cả đều sai

6.       Trong Microsoft Word, để khai báo đơn vịđo cho thanh thước, ta thực hiện:

       A. Tools _ Options.                                             B.Edit_ Options.. 

       C. Format _ Options.                                          D.File _ Options. 

7.       Trong Microsoft Word, để thuận tiện hơntrong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta nên khai báo đơn vị đo:

       A. Centimeters.                                                   B.Đơn vị đo bắt buộc là Points. 

       C. Đơn vị đo bắt buộc là Inches.                        D.Đơn vị đo bắt buộc là Picas. 

8.       Bạn đang gõ văn bản Word, dưới chân nhữngký tự đang gõ xuất hiện các dấu xanh đỏ. Vậy:

       A. Dấu xanh là do gõ sai chính tả, dấu đỏlà do sai ngữ pháp.

       B. Dấu xanh là do dùng sai từ tiếng anh,dấu đỏ là do sai ngữ pháp.

       C.Dấu xanh là do virus.

       D.Dấu xanh là do gõ sai ngữ pháp, dấu đỏ là do sai từ tiếng anh.

9.       Khi sử dụng chươngtrình Unikey, nếu font chữ đang là Times New Roman, để gõ đúng tiếng việt có dấuphải sử dụng bảng mã nào?

       A.Unicode                                                           B.TCVN3    

       C.VNI Windows                                                 D.Bảng mã nào cũng được.

10.    Khi sử dụng chươngtrình Vietkey, nếu font chữ đang sử dụng là Vni-Times, bảng mã là Unicode, đểgõ đúng tiếng việt có dấu phải sử dụng kiểu gõ:

       A.Unicode                                                           B.Vni           

       C.Telex                                                                D.Không thực hiện được

11.   Trong Microsoft Word, để di chuyển từ vị trí bất kỳ trongvăn bản về đầu văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây:

       A. Ctrl + Break.                                                   B.Ctrl + Home.       

       C. Ctrl + Space.                                                   D. Alt + Home.

12.  Trong Word, tổ hợp phím nào cho phépngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản?

       A. End.                                                                  B.Ctrl + End.           

       C. Alt+End.                                                          D. Shift +End.

13.  Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kếtthúc một đoạn và muốn sang 1 đoạn mới, ta nhấn:

       A. Ctrl + Enter                                                     B.Enter        

       C. Shift + Enter                                                   D.Word tự động, không cần nhấn phím.

14.  Trong Microsoft Word, muốn sang mộtdòng mới:

       A. Enter                                                                B.Ctrl + Enter         

       C. Shift + Enter                                                   D.Câu a, c đều đúng

15.  Trong Microsoft Word, double click tạitừ trong tài liệu sẽ:

       A. Chọn từ đó                                                      B.Xóa từ đó

       C. Làm lớn / nhỏ từ                                             D.Các câu trên sai

16.  Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốnđánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

       A. Nháy chuột vào từ cần chọn.                          B. Nháy đúp chuộtvào từ cần chọn.           

       C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A                             D. Bấm phím Enter.

17.  Trong Microsoft Word, để chọn dòng vănbản:

       A. Nhấp chuột vào biên trái củadòng                B. Nhấp chuột vào biênphải của dòng

       C. Ctrl + Nhấp chuột vào biên trái củadòng     D. Ctrl + Nhấp chuột vào biên phải của dòng

18.  Trong Microsoft Word, để chọn toàn bộtài liệu, ta ấn:

       A.Ctrl + F                     B.Ctrl + A                     C. Shift + A                    D.Shift + F

19.  Trong Microsoft Word, muốn tạo một hồsơ mới, ta thực hiện:

       A. Edit _New                                                       B. File _New

       C. Ctrl _ N                                                           D.Câu b và c đúng

20.  Trong Microsoft Word, để lưu 1 tập tinta thực hiện như sau :

       A. Vào menu [FILE] chọn lệnh

       B. Bấm tổ hợp phím

       C. Nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ chuẩn

       D. Câu a , b, c đều đúng

21.   Tập tin văn bản của Wordcó phần mở rộng là:

       A..Doc                                                                 B..Txt           

       C..Xls                                                                  D..Exe

22.   Microsoft Word hỗ trợ lưu văn bản đang soạn thànhcác định dạng nào?

       A. .doc, .txt, .exe                                                  B..doc, .htm, .zip

       C. .doc, .dot, .htm, .txt                                         D. .doc,.avi, ..dat

23.   Loại định dạng nào không thể lưu được trong Word:

       A..JPG                                                                 B.Web page 

       C.XML document                                              D.Templete document

24.   Khi soạn thảo văn bản, để khai bao thời gian tự lưu văn bản,ta chọn:

       A. Vào Tools à Options… Trong thẻ Save, đánh dấu mụcSave AutoRecover info every

       B. Vào File à Options… Trong thẻ Save, đánh dấu mục Save AutoRecover infoevery

       C. VàoFormat à Options… Trong thẻ Save, đánh dấu mụcSave AutoRecover info every

         D. Vào Viewà Options…Trong thẻ Save, đánh dấu mục Save AutoRecover info every.

25.  Trong Microsoft Word, khi ấn phím F12có nghĩa là:

       A. Lưu tập tin                                                       B. Lưu tập tinvới tên khác

       C. Câu a, b sai                                                      D.Câu a,b đúng

26.   Trong Microsoft Word, muốn lưu tập tin Congvan0205đang mở  thành tập tin CV-02-05 có cùng nộidung, ta thực hiện:

       A.Chọn menu File à Save.                               B. Chọn menu File à Save As.

       C.Chọn menu Edit.                                             D.Chọn menu File à Rename.

27.   Trong Microsoft Word, để đóng một hồ sơ (tập tin) đangmở, ta thực hiện:

       A. File_Close.                                                     B.File _Exit.           

       C. File _New.                                                       D. File _Save

28.  Trong Microsoft Word, thao tác nháy lênbiểu tượng   dùng để:

       A. Thoát khỏi Microsoft Word                          B. Đóng tập tin Word

       C. Định dạng ký tự                                               D. Dán dữ liệu

29.  Trong Microsoft Word, để mở 1 tập tincó sẵn trong máy, ta thực hiện như sau :

       A. Vào menu [FILE] chọn lệnh           B. Bấm tổ hợp phím

       C. Nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ chuẩn      D. Câu a , b, c đều đúng

30.  Trong Microsoft Word, để sao chép mộtđoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

       A. Chọn [menu] Edit à Copy.                           B.Bấm tổ hợp phím Ctrl+C.

       C. Cả 2 câu A, B đều đúng.                                 D. Cả 2 câu A,B đều sai.

31.   Trong Microsoft Word, các biểu tượng  có chức năng lần lượt là:

       A.Cắt; Sao chép định dạng ; Dán                       B.Cắt định dạng ; Sao chép ; Dán

       C.Cắt; Sao chép; Dán định dạng                        D.Cắt; Sao chép; Dán

32.   Trong Microsoft Word, để thực hiện sao chép một đoạnvăn bản đã chọn, ta sử dụng liên tiếp các tổ hợp phím nào sau đây:

       A. Ctrl + C à Ctrl + V                                       B.Ctrl + V à Ctrl + C

       C. Ctrl + X à Ctrl + V                                       D.Ctrl + A à Ctrl + V

33.  Để xem nội dung của Clipboard, ta chọn:

       A. Edit à Office Clipboard                               B.View  àOffice Clipboard

       C. Edit à Clipboard                                           D.View  àClipboard

34.  Trong Microsoft Word, để thực hiện dichuyển một đoạn văn bản đã chọn, ta sử dụng liên tiếp các tổ hợp phím nào sauđây:

       A. Ctrl + C à Ctrl + V                                       B.Ctrl + V à Ctrl + C

       C. Ctrl + X à Ctrl + V                                       D.Ctrl + A à Ctrl + V

35.  Trong Microsoft Word, muốn phục hồi mộtthao tác vừa thực hiện ta có thể:

       A. Nhấp vào biểu tượng Undo trên thanhcông cụ chuẩn.

       B. Nhấp tổ hợp phím Ctrl + Z

       C. Vào menu Edit chọn Undo

       D. Câua,b,c đều đúng

36.   Trong Microsoft Word, công việc nào dưới đây bạn phảichọn thực đơn Format?

       A.Khi muốn lưu tập tin                                       B.Khi muốn văn bản nằm ngang trang giấy.

       C.Khi muốn thay đổi phông chữ.                      C. Khi muốn cài đặt máy in.

37.   TrongMicrosoft Word, muốn định dạng ký tự,ta thực hiện:

       A.Format à Paragraph…                                  B. Cả 2 câu đều đúng.

       C.Format à Font...                                            D. Cả 2 câu đều sai.

38.   Trong Microsoft Word, các biểu tượng  có chức năng lần lượt có nghĩa là:

       A.Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch dưới

       B.Chữ  nghiêng, chữ đậm, chữ gạch dưới

       C.Chữ gạch dưới, Chữ đậm, chữ nghiêng        

       D. Câu a,b đều sai

39.   Trong Microsoft Word, để định dạngin đậm cho văn bản đã chọn, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ?

       A.Ctrl + C.                                                          B.Ctrl + I.

       C. Ctrl + B.                                                          D.Ctrl + U.

40.   Nút công cụ   dùng để :

       A. Tô màu cho văn bản                                        B. Tạo chữ nghệthuật  

       C. Gạch chân văn bản                                           D. Tạobóng mờ cho văn bản

41.   Để phóng to (hoặc thu nhỏ) chữ trong Word, ta sử dụng tổhợp phím nào sau đây:

       A.Ctrl + [ hoặc Ctrl + ]                                      B.Ctrl + { hoặc Ctrl + }

       C.Ctrl + ] hoặc  Ctrl + [                                     D. Ctrl + } hoặc Ctrl + {

42.   Lệnh Format _Paragraph… dùng để:

       A.Định dạng đoạn văn                                         B.Mở một tập tin mới

       C.Định dạng ký tự văn bản                                  D.Tấtcả đều sai

43.   Các nút công cụ    thuộc thanh công cụ nào?

       A. Standard                                                           B.Drawing   

       C. Frames                                                             D.Formatting

44.   Để căn trái cho mộtđoạn văn bản ta nhấn:

       A. Ctrl + C                                                           B.Ctrl + L    

       C. Ctrl + E                                                            D.Ctrl + R

45.   Để căn phải cho một đoạn văn bản ta nhấn:

       A. Ctrl + C                                                           B.Ctrl + L    

       C. Ctrl + E                                                            D.Ctrl + R

46.   Để căn giữa cho một đoạn văn bản ta nhấn:

       A. Ctrl + C                                                           B.Ctrl + L    

       C. Ctrl + E                                                            D. Ctrl +R

47.   Để căn đều 2 biên cho một đoạn văn bản ta nhấn:

       A. Ctrl + C                                                           B.Ctrl + M  

       C. Ctrl + J                                                            D. Ctrl +E

48.   Các biểu tượng thuộcthanh công cụ nào:

       A. Standard                                                           B.Formatting

       C. Drawing                                                           D. Picture

49.  Trong Word công cụ  (Format Painter) dùng để:

       A. Vẽ hình                                                            B.Sao chép định dạng

       C. Xóa hình                                                          D. Sao chép nội dung

50.  Trong MS Word để định dạng gạch dưới từngtừ, ta nhấn tổ hợp phím:

       A. Ctrl + Shift + D                                              B.Ctrl + Shift + J

       C. Ctrl + Shift + W                                             D.Ctrl + Shift + U

51.  Thẻ lệnh Spacing trong Format-Paragraphdùng để định dạng:

       A. Khoảng cách giữa các dòng                           B. Khoảng cách giữa các đoạn

       C. Khoảng cách giữa các câu                              D. Khoảng cách giữa các chương

52.  Trong Microsoft Word, để định dạnhkhung, ta chọn:

       A. Format à Borders and Shading                    B.Insert à Borders and Shading

       C. View à Borders and Shading                        D.Tool à Borders and Shading

53.  Để thay đổi màu nền cho trang văn bản,ta thực hiện:

       A. Format à Borders and Shading                    B.Format à Background

       C. Tools à Background                                     D. Không thể thựchiện được

54.   Để sửa câu “ trUng Tâm gIáo DụC ThườnG xuyên” thành câu ”Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên”. Cách nào nhanh nhất :

       A. Gõ lại từ đầu

       B. Vào Format à Font, chọn phiếu TextEffects

       C. VàoFormat à Change case, chọn ¤ Title Case

       D. VàoFormat àChange case, chọn ¤ Sentence case

55.  Trong Microsoft Word, để đổi chữ hoasang chữ thường hay ngược lại:

       A. Ctrl + Shift + A                                               B.Shift + F3

       C. Câu a, b đều đúng                                            D.Câu a, b đều sai

56.   Trong Microsoft Word, để tạo chữ cái lớn đầu đoạn (chữ rơi):

       A.Chọn ký tự                                                       B.Chọn Format à Drop Cap…

       C.Thực hiện câu a trước rồi tới câu b               D.Thực hiện câu b trước rồi tới câu a

57.  Trong Microsoft Word, lệnh FORMAT\COLUMNS dùng để?

       A. Chia cột văn bản                                              B.Chia cột trong bảng biểu

       C. Câu a và b sai.                                                  D.Câu a, b đúng.

58.   Để ngắt cột tại vị trí bất kỳ, ta thực hiện:

       A. Insert àBreak à Column Break                 B.  Insert àBreak à Next Page

       C. Nhấn Ctrl + Shift + Enter                              D. Câu A vàC đều đúng.

59.  Trong đoạn văn cần định dạng kiểu DROPCAP và  COLUMNS, ta sẽ làm thao tác nàotrước:

       A. Format\Drop Cap rồi tới Format\Columns 

       B. Format\Columns rồi tớiFormat\Drop Cap

       C. Thao tác nào trước cũng được.                     

       D. Câu a, b , c đều đúng

60.  Trong Microsoft Word, thao tác Format àBullets And Numbering có công dụng:

       A. Để tạo thứ tự hoặc biểu tự đầuđoạn.            B. Để định dạng khung.

       C. Để tạo chữ nghệ thuật.                                    D. Để định dạngký tự.

61.  Trong Microsoft Word, để tạo thứ tự hoặcbiểu tự đầu đoạn, ta thực hiện:

       A. Format à Bullets And Numbering…

       B. Click chuột phải chọn Bullets AndNumbering…

       C. Câu a,b đều đúng.

       D.Câu a,b đều sai.

62.  Trong Microsoft Word, muốn định các điểmdừng, ta chọn:

       A. Chọn Insert à Tabs…                                   B.Chọn Format àTabs…

       C. Chọn View à Tabs…                                    D.Chọn File àTabs…

63.  Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

       A. Dấu Left Tab có tác dụng căn thẳnghàng bên trái đoạn văn bản.

       B. Dấu Right Tab có tác dụng căn thẳnghàng bên phải đoạn văn bản.

       C. Dấu Center Tab có tác dụng căn giữa  đoạn văn bản.

       D. Dấu Decimal Tab có tác dụngcanh đều đoạn văn bản.

64.  Trong Microsoft Word, muốn chèn các kýtự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

       A. View à Symbol.                                            B.Insert à Symbol.

       C. Insert àPicture àClipArt.                           D. Format à Symbol .

65.  Để chèn một hình ảnh vào trong văn bảnta chọn:

       A. Insert à Symbol                                            B.Insert àPicture

       C. Insert à Object                                              D.Insert àPhoto

66.  Sau khi chèn hình, để thay đổi vị trítương đối của hình so với  văn bản ta chọn

       A. Edit à Picture                                                B.View à picture

       C. Format à Picture                                          D.Cả 3 đều sai

67.  Trong Microsoft, để tạo chữ nghệ thuật,ta chọn:

       A. Chọn nút lệnh chữ A màu xanh trênthanh công cụ Drawing

       B. Chọn menu Insert à Picture àWordArt

       C. Câu a,b đúng                                                    D. Câu a,b sai

68.   Để vẽ những hình đơn giản có sẵn trong Word, ta thựchiện:

       A.Insert à AutoShape                                       B. Insert à Picture à AutoShapes

       C.Format àAutoShape                                      D. Cả 3 đều sai

69.   Khi cần nhóm các hình vẽ thành một hình, ta thực hiện:

A. Chọn các hình vẽ cần nhóm à Draw à Group.
B. Chọn các hình vẽ cần nhóm à Draw à UnGroup.
C. Cả a, b đềuđúng.
D. Cả a, b đều sai.

70.  Trong Word, có thể tạo loại biểu đồnào?

       A. Biểu đồ đường thẳng.                                     B.Biểu đồ đường thẳng, cột, tròn.

       C. Biểu đồ đường thẳng, cột.                              D. Word không cóchức năng tạo biểu đồ.

71.  Trong soạn thảo văn bản Word, để chèntiêu đề trang (đầu trang và chân trang),ta thực hiện:

       A. Insert à Header and Footer                          B.Tools à Header and Footer

       C. View à Header and Footer                           D.Format à Header and Footer

72.   TrongMicrosoft Word, để chèn công thứctoán học vào văn bản, ta chọn:

       A. Insert à Mathematic                                     B.Edit à Object àEquation 3.0

       C. Insert à Equation                                          D.Insert à Object àEquation 3.0

73.  Trong Microsoft Word, để tạo một bảng(Table) ta dùng lệnh:

       A. Table à Insert àTable                                 B.Tool à Insert àTable

       C. Format à Insert àTable                               D. Insert à Insert àTable

74.  Trong Microsoft word, để chọn một dòngtrong bảng biểu:

       A. Click chuột tại canh trái của ô                       B. Table à Select àRow

       C. Click chuột ở phía trước một dòng               D. Câu a,b đều đúng.

75.  Trong Microsoft word, để chọn một ôtrong bảng biểu:

       A. Click chuột tại canh trái của ô                       B. Click chuột ở phíatrên một cột

       C. Click chuột ở phía trước một dòng               D. Câu a,b,c đều sai

76.  Trong Microsoft word, để chọn một cộttrong bảng biểu:

       A. Click chuột tại canh trái của ô                       B. Click chuột ởphía trên một cột

       C. Click chuột ở phía trước một dòng               D. Câu a,b,c đều sai

77.  Trong Microsoft Word, muốn di chuyển từ1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng, ta nhấn phím:

       A. Tab                                                                   B.ESC          

       C. CapsLock                                                        D. Ctrl

78.  Khi con trỏ ở ô cuối cùng của bảng (ôgóc dưới phải), nhấn phím Tab:

       A. Sẽ tạo thêm một dòng mới                             B. Sẽ nhảy ra khỏibảng       
C. Quay về ô đầu tiên của bảng                                  D.Quay về ô đầu tiên của hàng

79.  Trong Microsoft Word, để xóa bảng, tathực hiện:

       A. Table à Delete  à Table.                             B.Table à Delete  à Columns.

       C. Table à Delete  à Rows.                             D.Table à Delete àCells.

80.  Trong Microsoft Word, để trộn các ôtrong bảng thành một ô, ta thực hiện:

       A. Draw Table                                                      B. Tableà Merge cells

       C. Format à SplitCells…                                 D.Delete Rows.

81.  Trong Microsoft Word, để chia ô trong bảng,ta thực hiện:

       A. Table à SplitCells …                                   B.Table à Merge Cells…

       C. Format à SplitCells…                                 D.Câu a,b,c đều đúng

82.  Trong Microsoft Word, để thay đổi hướngvăn bản các ô trong bảng, ta thực hiện:

       A. Table à Text Direction…                             B.  Format àText Direction…

       C. AutoFill.                                                          D. CellAlignment.

83.  Trong Microsoft Word, khi nói đến B22ta hiểu đó là địa chỉ của:

       A. Cột 22 , dòng B                                               B. Dòng 22, cộtB

       C. Câu a, b đều sai                                               D.Câu a, b đều đúng

84.   Trong một bảng ta có thể đưa vào công thức tính bằng:

       A. Table àFloamula                                          B.Table à Sort

       C. Table à Formula                                            D.Tấtcả đều đúng

85.  Trong một bảng của văn bản Winword, muốntính tổng ta sử dụng:

       A. Hàm Max                                                         B.Hàm Sum  C. Hàm Min   D. Hàm And

86.  Trong một bảng của văn bản Winword, muốnthực hiện phép nhân:

       A. Hàm Max                                                         B. Hàm Sum 

       C. Hàm PRODUCT                                             D.Hàm And

87.  Để cộng theo cột trong bảng của MS Wordta dùng lệnh:

       A. =Sum(Above)                                                  B.=Sum(Left)

       C. =Sum(Right)                                                   D. =Total

88.  Trong một bảng của văn bản Winword, đểsắp xếp nội dung một cột, ta thực hiện:

       A. Format à Sort                                                B.View à Sort

       C. Table  àSort                                                  D.Trong Word không có chức năng sắp xếp.

89.  Khi ta vào menu Table chọn Sort , MSWord cung cấp cho ta mấy khóa để sắp xếp?

       A. 1 khóa                                                              B.2 khóa      

       C. 3 khóa                                                              D. 4khóa

90.  Trong Microsoft Word, công dụng của tổhợp phím Ctrl + F là:

       A. Tạo tệp văn bản mới.                                       B. Lưu tệpvăn bản vào đĩa. 

       C. Chức năng tìm kiếm trong soạnthảo.           D. Định dạng trang.

91.  Trong Microsoft Word, để tìm kiếm một từhoặc cụm từ, ta thực hiện:

       A. Edit à Find                                                     B.Ctrl + F

       C. Cả 2 câu A, B đều đúng.                                 D. Cả 2 câu A,B đều sai.

92.   Để tìm kiếm có phân biệt chữ hoa chữ thường trong MSWord, ta chọn EditàFind, ta phải chọn thêm mục nào sau đây:

       A. Use wildcards                                                 B.File whole words only

       C. Match case                                                      D.Sound like

93.  Trong Microsoft Word, để tìm kiếm vàthay thế nhanh, ta thực hiện:

       A. Edit à Replace                                              B.Ctrl + H   

       C. Ctrl + F                                                            D.Cả 2 câu A, B đều đúng.

94.  Sử dụng menu nào sau đây để tạo chúthích trong Word:

       A. View à Footnode                                          B.Format à Footnode       

       C. Insert à Reference àFootnode                 D. Edit à Footnode

95.  Trong MS Word để hiển thị bảng chọn tắttrên màn hình soạn thảo ta thực hiện:

       A. Right Click                                                      B. Nhấn tổ hợpphím Shift + F10

       C. Cả a, b đều đúng                                              D.Cả a, b đều sai

96.   Để chèn nội dung của 1 tập tin vào văn bản hiện hành,ta chọn

       A. Edit àReplace                                              B.Insert à File       

       C. View à Toolbars                                           D.Tool à Option

97.  Để chèn một dấu ngắt trang vào tài liệuta thực hiện:

       A. Insert à Page Break                                      B.Insert à Break àPage Break

       C. Insert à Break àNext Page                        D. Insert àBreak à Column Break

98.  Trong Microsoft Word, chức năng ToolsàOptionàSpelling& Grammar dùng để:

       A. Kiểm tra chính tả, ngữ pháp tiếnganh.          B. Điền tự động.

       C. Thay thế tự động.                                            D.Gõ tắt.

99.  Trong Word, muốn sử dụng chức năng sữalỗi và gõ tắt, ta chọn:

       A. Format à AutoCorrect Options                   B.Tools à AutoCorrect Options

       C. Insert à AutoCorrect Options                     D.View à AutoCorrect Options

100.   Để đặt mật khẩu cho tài liệu, ta vàoTools àOptions và chọn thẻ:

       A. General                                                            B. Edit          

       C. Security                                                           D.View

101.   Mọi kiểu ngầm định trong MS Word(Style) được lưu trong tệp có tên là:

       A. Standard . dot                                                  B. Normal .dot

       C. Normal . doc                                                   C. Standard . doc

102.   Để chèn hình ảnh vào tiêu đề trang ta đặtcon trỏ vào tiêu đề trang, rồi thực hiện:

       A. View à Header and Footer àPicture        B. Insert à Picture

       C. Không thể thực hiện                                       C. Tất cảđều sai

103.   Để định dạng nhanh một đoạn văn bảntheo một tên kiểu ta đã tạo, đặt con trỏ trong đoạn văn rồi thực hiện:

       A. Format à Style and Formating àchọn tên Style

       B. Nhấp nút công cụ Style trên thanh côngcụ Formating àchọn tên Style

       C. Sử dụng phím nóng

       D. Tất cả đều đúng.

104.   Trong Microsoft Word, để định dạng trangin, ta chọn:

       A. File à Page setup                                          B.File à Print

       C. View à Page setup                                        D.Format à Page setup

105.    Giấy A4 có kích thước qui định là:

       A.21cm x 29,7cm                                               B.29,7 x 42cm        

       C.42cm x 59,4cm                                               D. Cả 3 đều sai

106.    Khi soạn thảo văn bản trong Word, để hiển thị trang sẽ inlên màn hình, ta thực hiện:

       A. Edit àPrint Preview.                                    B.  File àPrint Preview.

       C. View à Print Preview.                                  C.File à Print.

107.   Trong Microsoft Word, khi soạn thảo vănbản xong, để in văn bản ra giấy, ta thực hiện:

       A. Nhấn Ctrl+P                                                    B. Chọn File à Print

       C. Các câu a và b đều đúng                                 D. Các câu a vàb đều sai.

108.   Thẻ lệnh Page range trong File-Printdùng để:

       A. Chọn  phần văn bản để in                                B. Chọn số bản in

       C. Định dạng trang in                                           D. Cả3 đều sai

109.    Thẻ lệnhPage range trong File-Print dùng để:

       A. Chọn  phần văn bản để in                                B. Chọn số bản in

       C. Định dạng trang in                                           D. Cả3 đều sai


PHẦN 4: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM EXCEL

1.  Microsoft Excel là:

       A. Phần mềm chia sẻ (Shareware)                     B. Phần mềm miễn phí(Freeware)

       C. Phần mềm hệ thống                                        D.Phần mềm ứng dụng

2.  Phát biểu nào dưới đây sai:

       A.  MS Excel giúp bạn có thể tạo, chỉnh sửa vàlưu trữ văn bản trong máy tính.

       B.  MS Excel tích hợp sẵn trong Windows nền khôngcài đặt nó.

       C. MS Excel nằm trong bộ MS Office.

       D . MS Excel là phần mềm xử lý bảng tính.

3.  Chọn phát biểu đúng:

       A. Excel là phần mềm xử lý bảng tính              

       B. Excel là 1 phần mềm ứng dụng

       C. Excel là 1 thành phần trong bộ Microsoft Office

       D. Cả 3 đều đúng

4.  Tập tin văn bản của Excel có phần mở rộnglà:

       A.  .Doc                                                                B.  .Txt           C.  .Xls           D.  .Exe

5.   Trong Microsoft Excel, để lưu 1 tập tin, ta thực hiệnthao tác nào sau đây?

       A. Vào menu [FILE] chọn lệnh

       B. Bấm tổ hợp phím

       C. Nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ chuẩn

       D. Câu a , b, c đều đúng

6.   Trong Microsoft Excel, để lưu một tập tin (sau khi chỉnhsửa) với một tên khác, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. File _Save                                                        B.File _Save As

       C. Edit _Copy                                                      D. Edit _Save

7.  Trong Microsoft Excel, khi ấn phím F12có nghĩa là:

       A. Lưu tập tin                                                       B. Lưu tập tinvới tên khác

       C. Câu a, b sai                                                      D.Câu a,b đúng

8.   Trong Microsoft Excel, để mở 1 tập tin có sẵn trongmáy, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. Vào menu [FILE] chọn lệnh

       B. Bấm tổ hợp phím

       C.Nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ chuẩn

       D.Câu a , b, c đều đúng

9.  Để xem thuộc tính của một file trongExcel, ta chọn?

       A. View\Propeties                                               B.File\Propeties     

       C. Edit\Propeties                                                 D. Tất cả đều sai.

10.  Thuật ngữ nào dưới đây không dùng để chỉmột thành phần của Excel?

       A. WookBook                                                      B. WookSheet         

       C. WookDocument                                             D.WookSpace.

11.  Trong Microsoft Excel, để chèn thêm mộtcột vào trang tính, ta thực hiện:

       A. TABLE -  Insert Columns.                            B.TABLE -  Insert  Cells.

       C. Format Cells - Insert  Columns.                    D.Insert - Columns.

12.  Trong Microsoft Excel, để chèn thêm mộtdòng vào trang tính, ta thực hiện:

       A. TABLE -  Insert Rows.                                  B.TABLE -  Insert  Cells.

       C. Format Cells - Insert  Rows.                         D.Insert - Rows.

13.   Trong Microsoft Excel, muốn chọn một nhóm ô (hoặc nhóm hàng,nhóm cột) không liên tiếp nhau, ta nhấn và giữ?

       A. Phím Shift.                                                      B. Tổ hợp phímAlt + Shift.

       C. Phím Ctrl.                                                        D.Tổ hợp phím Alt + Ctrl.

14.   Trong Microsoft Excel, muốn xóa hẳn 1 hàng ra khỏi trang tính,tađánh dấu khối chọn hàng và thực hiện:

       A. Nhấn phím Delete.                                          B.Table - Delete Rows.

       C. Edit – Delete.                                                  D.Tools – Delete.

15.   Trong Microsoft Excel, muốn xóa hẳn 1 cột ra khỏi trang tính, tađánh dấu khối chọn cột và thực hiện:

       A. Nhấn phím Delete.                                          B.Table - Delete Columns.

       C. Edit – Delete.                                                  D.Tools – Delete.

16.  Trong Microsoft Excel, chèn thêm 1sheet mới, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. Vào menu [INSERT] - chọn

       B. Trỏ chuột ở các sheet nằm dưới góc bêntrái, rồi click chuột phải - chọn INSERT

       C. Câu a và b đều đúng                                        D. Câu a và b đều sai

17.   Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1?

       A.Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí cần.               

       B. Format/Sheet/Move, chọn vị trí cần.

       C. Double tab Sheet2 và kéo đến vị trí mới.   

       D. Chọn Tools/Sheet/Move và chọn vị trí mới.

18.  Thao tác nào sau đây làm cho dữ liệutrong cột của Excel vừa khít với độ rộng cột, ta thực hiện thao tác nào sauđây?

       A. Double click ở biên trái cột                           B. Format \ Columns \Standard Width …

       C. Double click ở biên phải cột                         D. Edit \ Print Area

19.  Để thay đổi chiều cao của các hàng đangchọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. Format à Row àHeight                             B.Format à Column àWidth

       C. Format à Cell àRow                                  D.Format à Cell àColumn

20.  Phím tắt nào trong Excel giúp bạn xuốngdòng  ngay trong cùng 1 ô?

       A. Enter                           B.Ctrl + Enter           C. Shift + Enter                     D. Alt + Enter.

21.  Để nhập dữ liệu  vào nhiều ô giống nhau  (ví dụ nhập từô a1:d5 đều có số 100) trong bảng tính ta thực hiện, chọn các ô cần nhập, rồinhập dữ liệu vào, sau đó thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. Nhấn tổ hợp phím ALT , ENTER.                  B. Nhấn tổ hợpphím  CTRL, ENTER

       C. Nhấn tổ hợp phím SHIFT, ENTER                D. Tất cả đều sai

22.   Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

       A.Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng.  

       B.Kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng.

       C.Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức.

       D.Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng.

23.   Trong Microsoft Excel, theo mặc định dữ liệu dạng chuỗi được:

       A.Căn trái trong ô.                                              B.Căn phải trong ô.

       C.Căn giữa trong ô.                                            D. Căn đều hai biên.

24.   Trong Microsoft Excel, theo mặc định dữ liệu dạng số được:

       A.Căn trái trong ô.                                              B. Căn phảitrong ô.

       C.Căn giữa trong ô.                                            D. Căn đều hai biên.


25.   Trong Microsoft Excel, theo mặc định dữ liệu dạng ngàytháng được:

       A.Căn trái trong ô.                                              B.Căn phải trong ô.

       C.Căn giữa trong ô.                                            D. Căn đều hai biên.

26.   Trong Microsoft Excel, chèn dấu nháy đơn (’) trước khi nhậpliệu vào ô, dữ liệu sẽ được:

       A.Căn trái trong ô.                                              B.Căn phải trong ô.

       C.Căn giữa trong ô.                                            D. Căn đều hai biên.

27.   Trong Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiềurộng của ô thì sẽ hiện trong ô các kí tự nào?

       A. &                                                                      B.#   

       C. $                                                                       D.*

28.  Trong Excel, dữ liệu trong ô có dạng ##### là do lỗi nào?

       A. Nhập một chữ cái vào ô định dạng kiểu số                       B. Nhập sai tên hàm

       C. Độ rộng cộtquá hẹp không hiển thị hết chữ số.              D.Chia một số cho 0

29.  Bắt đầu thực hiện một phép tính trongExcel, ta dùng ký tự?

       A. /                                                                        B.=   

       C. &                                                                      D.%

30.  Để nhập công thức vào một ô trong bảngtính, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. Nhập dấu bằng(=) trước rồi nhập công thức.

       B. Nhập dấu cộng(+) trước rồi nhập công thức

       C.A và B đều sai                                                 D.A và B đều đúng

31.   Trong Microsoft Excel, sau khi nhập xong một công thức,ta thấy kết quả 8E+4 , cách xử lý nào đúng?

       A.Ta nới rộng cột ra để xem                              B. Tăng chiều caodòng

       C.Ta nhập lại công thức                                      D.Tất cả đều sai

32.  Trong Excel có những phép toán nào?

       A. + - * /                                                               B.^ &           

       C.Cả a và b đúng                                                 D.Cả a và b sai

33.   Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗiTinhoc, tại ô C2 gõ vào công thức =A2, tại ô C2 sẽ nhận được kết quả:

       A.TINHOC                                                          B. Tinhoc       C. TinHoc       D. #Value                  

34.  Trong Microsoft Excel, ký hiệu"&" dùng để làm gì ?

       A. Trình bày cho đẹp                                           B.Ghép 2 chuỗi lại thành 1 chuỗi

       C. Cộng hai số lại vớinhau                                 D.Câu a, b, c đều sai

35.  Trong Microsoft Excel, cho ô A5, B5 lầnlượt gõ chữ “TRAN” và “ANH” để D5 có kết quả là “TRAN ANH” (có một khoảng trắng),ta nhập công thức như thế nào?

       A. = A5+ “ “ + B5                                                B.= A5+ B5

       C.= A5 & “ “ & B5                                             D.= A5 & B5

36.   Để chọn các vùng không kề nhau, ta sử dụng phím nàosau đây?

       A. Shift                                                                 B.Alt C. Ctrl + Shift            D. Ctrl

37.  Trong Excel, để sửa chữa trong 1 ô, tathực hiện thao tác nào sau đây?:

       A. F2                                                                     B.Cell à Edit         

       C. Alt + F2                                                           D. Ctrl +F2

38.   Trong MS Excel, một trong các cách nào sau đây không dùng đểchỉnh nội dung của ô ?

       A.Nhấp chọn ô và nhấn F2.                               

       B.Nhấp đúp chuột vào ô.

       C.Nhấp chọn ô và nhấp phải chuột, chọn  Edit.          

       D.Chọn ô và nhấp chuột vào nội dung tại thanh Formular.

39.   Trong Microsoft Excel, địa chỉ khối ô được thể hiện nhưcâu nào sau đây là đúng?

       A. B1,H15                                                            B.B1:H15    

       C.B1-H15                                                           D.B1..H15

40.   Trong Excel, địa chỉ nào được sử dụng trong các địa chỉsau?

       A.A3                                                                    B.3A

       C.$A$3                                                                D.Câu a và c đúng

41.  Trong Excel, địa chỉ K$5 có đặc điểm:

       A. Là địa chỉ tuyệt đối cột.                                 B. Là địa chỉtuyệt đối.

       C. Là địa chỉ tuyệt đối dòng.                              D. Là địa chỉtương đối.

42.  Trong Excel, khi sao chép một công thứctừ nơi này đến nơi khác:

       A. Tất cả các tham chiếu thay đổi.                     B. Chỉ có tham chiếu tuyệtđối thay đổi.

       C. Chỉ có tham chiếu tương đốithay đổi.         D. Không có tham chiếunào bị thay đổi.

43.  Trong Excel, chức năng của phím F4:

       A. Chuyển vùng làm việc.                                   

       B. Mở file có sẵn trên đĩa.

       C.Chuyển đổi giữa các dạng địa chỉ tuyệt đối – tương đối – hỗn hợp.

       D.Không làm gì cả.

44.   Trong Excel, khi di chuyển một công thức từ một ô đếnô khác:

       A.Tất cả các tham chiếu thay đổi.                     B.Chỉ có tham chiếu tuyệt đối thay đổi.

       C.Chỉ có tham chiếu tương đối thay đổi.         D.Không có tham chiếu nào bị thay đổi.

45.  Trong Excel, biết ô A1=1, B1=2, A2=2,B2=4. Tại ô C1 chứa công thức =A1+B1, khi sao chép của ô C1 vào ô C2, tại ôC2  có giá trị là?

       A. 3                                                                       B.A1+ B1    

       C. 4                                                                       D.6

46.  Trong Excel, Công thức A3 + B$3 tại ôC2 khi được chép sang C3, ô C3 có công thức như thế nào?

       A. A4 + B3                                                           B. B4 + C3    C. A3 + B$3   D.A4 + B$3

47.  Trong Excel, tại ô C2 chứa công thức=SUM(G8:H12). Sau khi cắt nội dung ô C3 dán vào ô H5, công thức tại ô H5 là:

       A. =SUM(L11:M15)                                          B.=SUM(G8:H12)

       C.=SUM(G8:I12)                                               D.=SUM(G8:I13)

48.   Trong Microsoft Excel, tại ô A1 có giá trị 2, A2 cógiá trị 4, A3 có giá trị 6. Nếu chọn cả 3 ô và kéo thả nút điền xuống ô A8 sẽnhận được dãy giá trị nào cho các ô A4, A5, A6, A7, A8 trong số các dãy giá trịsau đây?

       A.2, 4, 6, 2, 4                                                      B. 8,10, 12, 14, 16

       C.6, 4, 2, 4, 6                                                      D.Không phải các dãy giá trị trên. 

49.   Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kýtự “1 An Giang 2”,nếu sử dụng nút điền điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2  thì tại ô E2 sẽ nhận được kết quả gì?

       A.5 An Giang 2                                                   B. 1 AnGiang 2       

       C.1 An Giang 6                                                   D.2 An Giang 2       

50.   Phát biểu nào sau đây là sai?

       A.Địa chỉ tuyệt đối của một ô ( cell) là loại địa chỉ không thay đổi khi copy(sao chép) công thức cho các ô (cell ) khác

       B.Để thoát khỏi Excel , ta chọn File à Exit

       C. Để tạo một bảng tính mới trongExcel , ta chọn File àOpen

       D. Để đóng bảng tính trong Excel , ta chọnFile à Close

51.  Để dữ liệu của đích đến bằng tổng dữ liệucủa ô đó và dữ liệu nguồn, ta chọn copy dữ liệu nguồn và tại đích đến chọn kiểudán đặc biệt nào sau đây?

       A.Add                                                                   B. Subtract

       C.Multiply                                                           D.Devide     

52.   Thực đơn nào sau đây trong Excel dùng để thay đổi cỡ chữ,dạng chữ, …?

       A.Tools/Options/Font.                                       B.File/Propeties/Font.

       C.Format/Cells/Font.                                         D.Insert/Font.

53.   Để định dạng một ô kiểu tiền tệ, bấm vào nút gì?

       A. Percentage                                                      B.Currency Style

       C. Increase Decimal                                            D.Decrease Decimal

54.  Để gạch ngang giữa từ  (gạch ngang giữa từ )  trong Excel ta dùng tổ hợp phím gì?

       A. Ctrl + I                                                             B. Ctrl+ U   

       C. Ctrl + B                                                           D.Ctrl + 5

55.  Trong Microsoft Excel, nhóm hàm nào sauđây dùng để xử lý số?

       A. SUM , RIGHT , OR                                        B. MAX ,MID , VALUE

       C. AVERAGE, SUM , MAX, MIN                    D. Câua , b, c đều đúng

56.  Trong Microsoft Excel, để tính trungbình cộng 3 ô A1, A2, A3, ta gõ công thức nào?

       A. = (A1+A2+A3)/3                                           B.= SUM(A1:A3)/3

       C. =AVERAGE(A1:A3)                                      D.Câu a,b,c đều đúng

57.  Giả sử tại ô A2 gõ công thức=AVERAGE(5,8,0,1,2), tại ô A2 cho kết quả:

       A. 4                                                                       B.2.3 C. 3.2  D. 58012

58.   Trong Microsoft Excel, các ô H1=5, H2=X, H3=4.5. chobiết kết quả của hàm sau =AVERAGE(H1:H3)?

       A. 4.75                                                                  B.5    C. Báo lỗi #NAME    D. Báo lỗi #DIV/0!

59.   Trong Microsoft Excel, các ô H1=5, H2=X, H3=4.5. Chobiết kết quả của hàm sau =AVERAG(H1:H3)?

       A. 4.75                                                                  B.5   

       C. Báo lỗi #NAME                                              D.Báo lỗi #DIV/0!

60.  Trong Microsoft Excel, khi viết sai tênhàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi nào?

       A. #NAME                                                           B.#DIV/0     

       C. #VALUE                                                          D.#N/A

61.  Trong Microsoft Excel, tại ô A2 gõ vàocông thức thức = MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

       A. 30                                                                     B.5   

       C. 65                                                                     D.110

62.  Trong Microsoft Excel, công thức =MAX(2,3,9) – MIN(2,3,9) + COUNT(0,1,”abc”) cho kết quả:

       A.10                                                                     B.7   

       C.9                                                                       D.Câu a,b,c đều sai

63.   Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25,tại ô B2 gõ công thức =SQRT(A2), tại ô B2 sẽ nhận được kết quả:

       A.0                                                                       B. 5   

       C. #NAME                                                           D.#VALUE


64.   Giả sử tại ô A2 gõ công thức =ROUND(65120,-3), tại ô A2cho kết quả:

       A. 65                                                                     B.65120,000          

       C. 65000                                                              D.65,120

65.  Trong Microsoft Excel, để tìm phầnnguyên của phép chia giá trị của ô H4 cho ô H1 ta dùng hàm nào sau đây?

       A. =INT(H4,H1)                                                  B.=INT(H4/H1)      

       C.=INT(H1,H4)                                                  D.=INT(H1/H4)

66.   Trong Microsoft Excel, để tìm phần dư của phép chiagiá trị của ô H4 cho ô H1 ta dùng hàm nào sau đây?

       A.=MOD(H4,H1)                                               B.=MOD(H4/H1)  

       C.=MOD(H1,H4)                                               D.=MOD(H1/H4)

67.  Trong Microsoft Excel, công thức =INT(13/6) + MOD(3,7) cho kết quả là gì?

       A. 3                                                                       B.5   

       C. 4                                                                       D.6

68.  Các ô từ A1 đến A6 có giá trị :1, 2, 3,4, a, B.Kết quả của các hàm COUNT(A1:A6) và COUNTA(A1:A6) lần lượt làgì?

       A. 6, 6                                                                   B.4 ,4           

       C. 4, 6                                                                   D.Tất cả đều sai

69.   Các ô từ A1 đến A6 có giá trị:1, 2, 3, 4, a,B. Kết quả của hàm SUM(A1:A6) là gì?

       A.6                                                                       B.4   

       C.10                                                                     D.Tất cả đều sai

70.   Các ô từ A1 đến A6 có giá trị: a,b,a,c,b,c và các ô từ B1đến B6 có giá trị 1,2,3,4,5,6 Kếtquả của hàm SUMIF(A1:A6,”a”,B1:B6) là gì?

       A. 5                                                                       B.4   

       C. 3                                                                       D.2

71.  Trong Microsoft Excel, nhóm hàm logic gồmcó các hàm nào?

       A.NOT, AND, OR, VLOOKUP                          B. IF, DATE, AND, OR

       C. DATE, AND, OR,HLOOKUP                       D. IF,  AND, OR , NOT

72.  Hàm And sẽ trả về đúng khi:

       A. Tất cả các đối số đều trả vềTrue                   B. Tất cả các đối sốđều trả về False

       C. Chỉ cần 1 đối số trả vềTrue                           D. Chỉ cần1 đối số trả về False

73.  Trong Microsoft Excel, cho biết giá trịcủa công thức =IF(6>7,8)

       A. 8                                                                       B.FALSE      C. TRUE         D.Tất cả đều sai

74.   Trong MS Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trịkiểu số thỏa mãn 1 điều kiện cho trước?

       A. SUM                                                                B.COUNTIF

       C. SUMIF                                                             D.COUNT.

75.  Trong Microsoft Excel, hàm HLOOKUP vàVLOOKUP thuộc nhóm hàm nào sau đây?

       A. Nhóm hàm thời gian                                       B. Nhómhàm thống kê

       C. Nhóm hàm dò tìm vàtham chiếu                   D. Câu a , b,c đều đúng

76.  Trong Microsoft Excel, hàm tài chính nằm  trong nhóm hàm gì?

       A. Lookup & Reference                                     B. Database  

       C. Math & Trig                                                    D.Finalcial

77.  Trong Microsoft Excel, các hàm sau đây, hàm nào có 3 biến số?

       A. SUMIF                                                             B.SUM        

       C. IF                                                                      D.Câu a và c đúng


78.  Trong Microsoft Excel, các hàm sau đây, hàm nào có 2 đối số?

       A. INT                                                                   B.MOD        

       C. ROUND                                                           D.Câu b và c đúng

79.   Trong Microsoft Excel, nhóm hàm nào sau đây dùng để xử lý chuỗi?

       A. MAX, LEFT ,RIGHT                                      B. RIGHT ,LEFT,MIN

       C. IF, OR , AND , MID                                       D.MID, RIGHT, LEFT

80.  Trong Microsoft Excel, cho biết kết quảhàm =RIGHT(LEFT("Trung tâm tin học",4),3):

       A.Tru                                                                    B.tin 

       C.hoc                                                                   D.run

81.  Trong Microsoft Excel, khi nhập hàm=LEFT("ABCDEF"), sẽ cho kết quả nào?

       A.ABCDEF                                                         B.A    C. F     D.Không thực hiện được.

82.   Trong Microsoft Excel, khi nhập hàm=MID("ABCDEF",3,2), sẽ cho kết quả nào?

       A.CD                                                                    B.AB

       C.DE                                                                    D.BCD

83.   Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1 có dữ liệu la ABCDE,muốn lấy 3 ký tự CDE ta dùng hàm nào sau đây?

       A. =RIGHT(A1,3)                                               B.=MID(A1,3,3)    

       C. Cả A và B đều sai.                                           D.Cả A và B đều đúng.

84.   Trong Microsoft Excel, tại  ô A6 có chuỗi “THI NGHỀ PHỔ THÔNG “, để tríchchuỗi “NGHỀ” trong chuỗi  này, tại một ôkhác ta hàm nào sau đây?

       A. =MID(A6,5,4)                                                B.=MID(A6,4,6)    

       C. =MID(A6,3,5)                                                D. =MID(A6,3,5)

85.  Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có sẵndữ liệu là dãy ký tự “Tin hoc van phong”, tại ô B2 gõ công thức =UPPER(A2), sẽnhận được kết quả?

       A.Tin hoc van phong                                           B. TIN HOCVAN PHONG

       C.tin hoc van phong                                            D.Tin Hoc Van Phong

86.   Trong Microsoft Excel, giả thiết tại ô A4 có sẵn dữ liệulà dãy ký tự “ToI     thiCH    di   hoC   vao BuOi Sang hon”, Để nhậnđược kết quả là chữ in hoa và các từ cách nhau 1 khoảng trắng thì tại ô nhận kếtquả ta gõ hàm nào sau đây?

       A.Trim(proper(upper(A4))).                             B. Trim(proper(lower))).

       C.Upper(trim(proper(A4)))                              D.Lower(trim(proper(A4))).

87.   Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008, tạiô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả:

       A. 0                                                                       B.#VALUE!

       C. 4                                                                       D.2008.

88.  Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giátrị chuỗi 2008, tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

       A. #NAME!                                                          B.#VALUE!

       C. Giá trị kiểu số 2008.                                      D.Giá trị kiểu chuỗi 2008.

89.  Trong Microsoft Excel, ô D4 có giá trịkiểu ngày là 12/03/2010, muốn lấy giá trị ngày của ô D4 ta dùng hàm nào sauđây?

       A. =DATE(D4)                                                    B. =LEFT(D4,2)      

       C. =DAY(D4)                                                      D.Các câu trên đều đúng.

90.  Trong Microsoft Excel, ô A2 có giá trịkiểu ngày là 16/04/76, công thức =YEAR(A2) cho kết quả nào?

       A. 16                                                                     B.4   

       C. 1976                                                                D.76

91.  Trong Microsoft Excel, giả sử ô G6 chứađiểm thi và điều kiện là: nếu điểm thi từ 5 trở lên thì xếp loại Đạt, ngược lạixếp loại Không đạt. Theo bạn công thức nào dưới đây là đúng?

       A. =IF(G6>=5,"Đạt") else(“Không đạt”)          B.=IF(G6<5,“Không đạt”,"Đạt")

       C. =IF(G6<=5, “Đạt",“Không đạt”)                   D. =IF(G6>5, “Đạt",“Khôngđạt”)

92.  Trong Microsoft Excel, để tính  SONGAY=NGAYDI-NGAYDEN, nếuNGAYDI=NGAYDEN thì tính là 1. Câu nào sau đây đúng?

       A.IF(NGAYDI=NGAYDEN,1,NGAYDI-NGAYDEN)

       B. IIF(NGAYDI=NGAYDEN,1,NGAYDI-NGAYDEN)

       C. IF(NGAYDI=NGAYDEN,NGAYDI-NGAYDEN,1)

       D. Câu a, b, c đều sai.

93.  Trong MicrosoftExcel, để tính TTIEN=DGIA*SLUONG, nếu SLUONG>100thì TTIEN giảm 10%. Câu nào sau đây đúng?

       A. IF(SLUONG>100,DGIA*SLUONG*90%,DGIA*SLUONG)

       B. IF(SLUONG>100,90%,1)* DGIA*SLUONG

       C. Câu a,b đều sai.                                              

       D. Câu a,b đều đúng.

94.  Trong Microsoft Excel, để tínhTTIEN=DGIA*SLUONG, nếu SLUONG>100 thì TTIEN tăng 10%.  Câunào sau đây đúng?

       A. IF(SLUONG>100,DGIA*SLUONG*110%,DGIA*SLUONG)

       B. IF(SLUONG>100,110%,1)* DGIA*SLUONG

       C. IF(SLUONG>100,DGIA*SLUONG*10%,DGIA*SLUONG).

       D. Câu a,b đều đúng.

95.   Hàm IF nào sau đây được nhập đúng cú pháp?

       A. IF(C4>=D4,C4,"Sai")                                     B.=IF(C4>=D4,C4,"Sai")

       C. IF(C4>=D4;”C4”,Sai)                                    D.=IF(C4>=D4;C4,"Sai")

96.  Câu nào sau đây sai cú pháp:

       A. A1>=5                                                             B.Or(B3="GD","PGD")

       C. And(C4="Nữ",D4>=5)                                   D.Or(C3="Nữ",and(B3="BV",F3>24))

97.  Để tạo mật khẩu mỗi khi mở tập tinExcel, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A. Tools \ Options, chọn thẻSecurity               B. Tools \ Options,chọn thẻ Transition

       C. Tools \ Options, chọn thẻ Calculation          D. Tools \ Options, chọn thẻ Spelling

98.   Trong Microsoft Excel, để sắp xếp dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào sauđây?

       A. Data – Sort                                                      B.Data – Filter        

       C. Data – Group                                                   D. Tool – Filter

99.   Trong Microsoft Excel, nếu dùng chức năng Sort để sắp xếp thứ tự dữ liệu chữViệt thì thường không đúng là vì sao?

       A. Do chưa sử dụng đúng chức năng củaExcel.         

       B. Do bảng mã tiếng Việt khác tiếng Anh.

       C. Do Excel không có chức năng Sort chữViệt.

       D. Câu B và C đúng.

100.        Trong Microsoftexcel, để rút trích dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào sauđây?

       A. Data - Sort                                                       B. Data– Filter        

       C. Data – Group                                                   D. Tool – Filter


101.        Trong MS Excel, để lọc dữ liệu tự động,sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A.Format\ Filter \ AutoFilter                            B. View\ Filter \ AutoFilter

       C.Data\ Filter \ AutoFilter                                 D. Insert\Filter \ AutoFilter.

102.        Trong MicrosoftExcel, để vẽ đồ thị, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

       A.INSERT – CHART                                         

       B.Click vào biểu tượng vẽ đồ thị trên thanh công cụ

       C. Câu a, b đều đúng.                                          

       D.Câu a, b đều sai.

103.        Trong bảngtính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đâycho biểu đồ?

       A.Tiêu đề                                                             B.Có đường lưới hay không.

       C.Chú giải cho các trục.                                     D. Cả 3 câu đều đúng.

104.        Để thực hiện việclặp lại tiêu đề hàng ở các trang khác nhau của bảng tính Excel, ta thực hiệnthao tác nào sau đây?

      A. File\Page setup, chọn thẻ Sheet và chọn Print titles, Clickchọn hộp Rows to repeat at top…

      B.File\Print Preview, chọn thẻ Sheet và chọn Print titles, Click chọn hộp Rows torepeat at top…

      C.File\Page setup, chọn thẻ Sheet và chọn Print titles, Click chọn hộp Columns torepeat at left…

      D.File\Print Preview, chọn thẻ Sheet và chọn Print titles, Click chọn hộp Columnsto repeat at left…

105.        Để thiết lập một vùng in trên Excel, tathực hiện thao tác nào sau đây?

       A. File \ Page setup                                             B.File \ Print Area

       C. File \ Print Preview                                        D. Edit\ Print Area


Người đọc
490
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
CAU HOI TRAC NGHIEM.docx