55-08-04 - QĐ Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ lớp 12 tại Trường THPT Bàu Bàng
Thành lập Đoàn kiểmtra hồ sơ lớp 12  tại trường THPT BàuBàng năm học 2018 – 2019 

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-THPTTN

Bến Cát, ngày      tháng     năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ lớp 12

tại Trường THPT Bàu Bàng

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

HIỆUTRƯỞNG TRƯỜNG THPT TÂY NAM

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT nhiềucấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;  

Xét năng lực, phẩm chấtviên chức.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ lớp12  tại trường THPT Bàu Bàng năm học 2018– 2019 gồm các ông, bà có tên sau:

          -Trưởng đoàn: Bà Phạm Thị Nga, Phó Hiệu trưởng

          -Các thành viên gồm:

Lớp KT

Họ và tên GV KT hồ sơ

12A1

Phan Ngọc Thiện

Lê Phục Quốc

12A2

Phạm Thành Công

Nguyễn Trần Đà Lạt

12A3

Đào Xuân  Tuấn

Nguyễn Thị Thu Hương A

12A4

Trẩn Thị Thanh Tâm

Trần Phương

12A5

Đinh Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Lâm Giang

12A6

Đỗ Văn Hiểu

Nguyễn Thị Ngân Giang

12A7

Hoàng Minh Trí

Võ Phan Kỳ

12A8

Phạm Bá Xuân Thông

Võ Minh Phước

12A9

Lưu Thị Nga

Đặng Thế Huyền

          Điều 2. Đoàn kiểm tra hồ sơ thực hiệnnhiệm vụ tại Trường THPT Bàu Bàng lúc 7g30 ngày 25/4/2019 đến khi hoàn thànhnhiệm vụ.

          Điều 3. Các ông, bà có tên ở điều 1 vàTổ trưởng Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 - Như điều 3;

 - Niêm yết

 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
197
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ