54-08-04- Quyết định thành lập ban kiểm tra hồ sơ khối 12

Căncứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT nhiều cấp học ban hành kèm theothông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dụcvà đào tạo;        


SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-THPTTN

Bến Cát, ngày      tháng     năm 2019

QUYẾTĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra hồ sơ lớp 12

Năm học 2018 - 2019

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

HIỆUTRƯỞNG TRƯỜNG THPT TÂY NAM

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT nhiềucấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;         

Xét nănglực, phẩm chất viên chức.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra hồsơ lớp 12  trường THPT Tây Nam năm học2018 – 2018 gồm các ông, bà có tên sau:

          Trưởng ban: Bà Phạm Thị Nga, Phó Hiệu trưởng

          Các thành viên gồm:

Lớp KT

Họ và tên GV KT hồ sơ

12a1

Lê Thượng Thanh Hương

Lê Phục Quốc

Đinh Thị Hồng Ngọc

12a2

Lưu Thị Nga

Ng Thị Ngân  Giang

Phạm Thành Công

12a3

Nguyễn Thị Thu Hương A

Phan Ngọc Thiện

Võ Thị Minh Phước

12a4

Nguyễn Thị Thu Hương B

Ng Trần Đà Lạt

Đào Xuân Tuấn

12a5

Trần Thị Thanh Tâm

Đỗ Văn Hiểu

Nguyễn Lâm Giang

12a6

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Minh Trí

Trần Phương

12a7

Lê Thị Vịnh

Võ Phan Kỳ

Phạm Bá Xuân Thông

          Điều 2. Ban kiểm tra hồ sơ thực hiệnnhiệm vụ từ 13g15 ngày 22/4/2019 đến ngày 23/4/2019 theo sự phân công củaTrưởng ban.

          Điều 3. Các ông,bà có tên ở điều 1 và Tổ trưởng Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:

 - Như điều 3;

 - Niêm yết

 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
114
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
54-08-04-Quyet dinh thanh lap ban kiem tra ho so 12.doc