57-09-04- Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số: 55/2005/QH11 đãđược sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;


SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-THPTTN

Bến Cát, ngày      tháng     năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng,chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí  năm 2019

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số: 55/2005/QH11 đãđược sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;

           Căncứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

          Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành chiến lượcQuốc gia phòng, chống tham nhũng dến năm 2020;

           Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tàisản thu nhập;

           Thực hiện Quyết định số 6074/QĐ-BGD-ĐT ngày 27/12/2013 và Kế hoạch triển khaithực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng vàcác văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ giáo dục & Đào tạo;

           Trường THPT Tây Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chốngtham nhũng năm 2019 như sau:     

            I.Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp vàquyết tâm của cấp uỷ chi bộ, đảng viên, cán bộ,viên chức, lao động và học sinhtrong toàn trường đối với việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường.

- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lí kịp thờicác hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trườngđều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lựcphục vụ cho phát triển giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thựchành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhàtrường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II. Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sungvà một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thihành đến cán bộ, viên chức, lao động, học sinh.

2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chốnglãng phí:

2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối vớicác lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí:  

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đốivới cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện côngkhai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

+ Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công vàxây dựng cơ bản.

+ Công khai, minh bạch trong quản lí dự án, đầu tư xâydựng.

+ Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngânsách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.

+ Công khai, minh bạch CSVC nhà trường.

+ Công khai, minh bạch đội ngũ CB, giáo viên, nhânviên nhà trường.

+ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo tại nhà trường.

+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộvà kê khai tài sản.

+ Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích họcsinh.

Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch cáclĩnh vực công tác của nhà trường, các  tổ chức trong trường cần tiếp tụcrà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợplí, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi các nhân hoặc gây thất thoát,lãng phí, gồm:

- Về phòng chống tham nhũng:

+ Xây dựng quy trình tuyển cán bộ, thực hiện công táctuyển cán bộ công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuyển đúng người đápứng đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào làm việc tạitrường.

+ Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiệnhành.

+ Việc cho điểm, đánh giá  học sinh thường xuyênvà định kỳ, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ:tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày20/6/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát vănbằng, chứng chỉ.

+ Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khenthưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.

- Về thực hành tiết kiệm chống lãngphí:      

+ Thực hiện quản lí, sử dụng  ngân sách theo quyđịnh của luật ngân sách;

+ Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định cáckhoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước,điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí…

+ Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công CBVC, người laođộng theo quy định, đúng người, đúng việc.

+ Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị,phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu,thiết bị và đồ dung giảng dạy.

+ Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích,hiệu quả.

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính:  

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định cụthể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạođơn vị.   

           +Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điềukiện hoàn cảnh của nhà trường.

           2.3.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trongphát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.

           Thựchiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thờinhững hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

2.4. Phát huy vai trò của đoàn thể:

           + Phối hợp với Công đoàn:  Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nângcao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định củapháp luật. 

           + Vận động CBVC, người lao động  thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗithầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

           + Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyêntruyền, giáo dục sinh viên, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ýthức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dốitrong học tập và thi cử.

           3. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho học sinh.

           Thực hiện nghiêm túc, đúng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướngChính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng chống tham nhũng vào giảng dạytrong nhà trường từ  năm học 2015-2016.

III. Tổ chức thực hiện:   

1. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban phòngchống tham nhũng.

2. Phát động toàn thể CBVC, học sinh đóng góp ý kiếnvề biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạicác đơn vị.

3. Gắn việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện các cuộc vận độngvà phong trào thi đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức cần,kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư.

4. Gắn việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phívới xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

5. Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạmquy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợidụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

6. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo địnhkỳ, đột xuất theo quy định của Sở Giáo dục& Đào tạo. 

            Trên đây là Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí của trường THPT Tây Nam năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nhàtrường sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, Thị xãvề công tác phòng chống tham nhũng để thực hiện tốt công tác phòng chống thamnhũng tại đơn vị./.

Nơi nhận:

 - BGH, TTCM, CTCĐ, ĐTN;

 - Mail GV Trường;

 - Niêm yết;

 - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
33
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
57-09-04-Ke hoach phong chong tham nhung 2019.doc