Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra HĐSP GV

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Cát, ngày        tháng        năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra hoạt động sưphạm giáo viên

¾¾¾¾¾¾¾¾

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT TâyNam

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-THPTTN ngày 02/3/2018 của Hiệu trưởngTrường THPT Tây Nam về việc kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên năm học 2017 - 2018,

Từ ngày .…/..…/…….. đến ngày …../..…/..……,Tổ kiểm tra  đã làm việc với ………………………………………………………………….…(ghi bộ phận/cá nhân được kiểm tra)và tiến hành kiểm tra nội bộ …………………………………………

..…………………………………………………………………………………

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. Đặc điểm tình hình:

- GV được kiểm tra:…………………………………………………………….

- Dạy môn, lớp: ………………………………………………………………...

- Chủ nhiệm lớp (nếu có): ……………………………………………………...

- Công tác khác: ………………………………………………………………..

2. Kết quảkiểm tra:

          - Kiểm trahồ sơ (giáo án, sổ dự giờ, sổ điểm cá nhân, kế hoạch cá nhân):

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

          - Kiểm trahoạt động dạy, việc chấp hành các quy định chuyên môn :

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

          - Kết quảdự giờ (3 tiết) :

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Nhậnxét, đánh giá và xếp loại chung:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Kiếnnghị các biện pháp xử lý:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểmtra về hoạt động sư phạm của giáo viên ……………………………………., Tổ kiểm tra  xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu Hồ sơ KTNB.

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA


Người đọc
140
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
02-Bao cao ket qua kiem tra.doc