Mẫu 2A Bản kê khai

Mẫu 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

I.   SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên: …………………………………………………… Nam, Nữ: ………

Ngày, tháng,năm sinh: ……………………………………. Dântộc: …………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………….

Chức vụ và nơicông tác: ………………………………………………………..

Ngày vào ngànhGDĐT: ……………………………………………………..…

Ngày nghỉ hưu(hoặc chuyển ra ngoài ngành GDĐT): …………………………

Số năm công táctrong ngành: ………………….

Mức kỷ luật:

Ngày ký quyếtđịnh kỷ luật: ……………………………

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁODỤC

Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (thị xã, TP)

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

…………,ngày…tháng…năm 20…

Người khai ký

(Ghi rõ họ, tên)


Mẫu 2B (Dành cho cá nhân ngoài ngành GD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆMCHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên: ……………………………………………… Nam, Nữ ……………

Ngày, tháng,năm sinh: ………………………………… Dântộc: ……………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………

Chức vụ và nơicông tác:…………………………………………………………

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHONGÀNH GIÁO DỤC

Ý kiến của Thường trực HĐTĐKT tỉnh

…………,ngày…tháng… năm 20…

Cơ quan quản lý giáo dục


Người đọc
151
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mẫu Bản kê khai.docx