Mau 4A1-Don vi tu danh gia xep loai

Mẫu 4A1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bến Cát, ngày  24  tháng 12 năm 2018

 PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ,

XẾP LOẠI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Đơn vị tựđánh giá, xếp loại)

(Áp dụng cho tập thể Ban Thường vụ Thịủy; Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở)

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[1]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Ghi chú

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

A

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I

Về xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị

1

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ…

X

2

Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiêm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị…

X

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao

1

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

X

2

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

X

3

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

X

4

Kết quả đánh giá xếp loại các tổ chức cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý trực tiếp.

X

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

B

XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đạt

Không đạt

I

Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ

1

Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp độ “xuất sắc” (mục II, phần A),  những tiêu chí còn lại được đánh giá cấp độ “tốt”

X

2

Tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị

X

3

Có đổi mới, sáng tạo, có sản phẩm cụ thể

X

4

Tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác

X

5

Xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực

X

6

Không có thành viên nào bị kỷ luật

X

II

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1

Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp độ “tốt” (mục II, phần A),  những tiêu chí còn lại được đánh giá cấp độ “trung bình”

2

Không có thành viên nào bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả)

III

Hoàn thành nhiệm vụ

1

Phần A đạt cấp độ trung bình

2

Không có thành viên nào bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả)

IV

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

2

Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng)

3

Bị xử lý kỷ luật hoặc có thành viên bị xử lý kỷ luật trong năm

Nhận xét chung: Xuất sắc

Đề nghị xếploại mức chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

                                                                      T/MCHI UỶ

                                                                              BÍ THƯ

                                                              Phạm Trọng Sang[1]  Yêu cầu từng nội dung các tập thể phải diễngiải kết quả thực hiện có số liệu, văn bản cụ thể chứng minh.


Người đọc
133
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mau 4A1-Don vi tu danh gia xep loai.doc