Mẫu QĐ thành lập Hội đồng sáng kiến cấp trường

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ……………

Số:        /QĐ-THPT…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày     tháng     năm 201

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến TrườngTHPT ………

năm học 2018-2019


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ……….

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trườngtrung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theoThông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo;

Căn cứ Công văn số 276/SGDĐT-VP ngày 20/02/2019của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhBình Dương về việc hướng dẫn chấm,công nhận giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) cấptrường;

Xét năng lực, phẩm chất của cán bộ công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Hội đồng sáng kiến Trường Trung học phổthông … năm học 2018-2019 gồm các ông, bà có têntrong danh sách đính kèm.

Điều 2.   Hội đồng có nhiệm vụ chấm, công nhận giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học sưphạm ứng dụng cấp trường năm học 2018-2019 theo quy địnhhiện hành. 

          Thời gian làm việc của Hộiđồng: Từ … giờ 00’, ngày …/…/2019 đến hết ngày …/3/2019.

Điều 3.  Các ông, bà có tên trong danhsách đính kèm tại Điều 1 và các tổ trường chuyênmôn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                            

-  Như Điều 3;

-  TT. TĐKT ngành GDĐT;

-  Niêm yết;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

…………….

DANH SÁCHHỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG THPT …….

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-THPT… ngày       /     /201 của Trường THPT …)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ trong

Hội đồng

I.  LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG

1

Ông ……….

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Bà ……….

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

3

Ông ………

Phó Hiệu trưởng (hoặc Chủ tịch công đoàn cơ sở)

Phó Chủ tịch Hội đồng

II.  GIÁM KHẢO

1

Ông ……….

Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn

Chấm môn Ngữ văn

2

Bà ……….

Giáo viên

Chấm môn Ngữ văn

3

4

III.   TỔ THƯ KÝ, GIÚP VIỆC

1

Ông ……….

Tổ trưởng

2

Bà ……….

Thành viên

3

Ông ……….

Thành viên

4

Bà ……….

Thành viên

 

* Tổng cộng danh sách trên có người, trong đó:

-  Lãnh đạo Hội đồng:                      …

-  Giám khảo:                                  …

-  Tổ Thư ký – Giúp việc:                …

(Ghi chú: Tùy theo số lượng giải pháp, đề tài NCKHSPƯD Hội đồng cóthể có từ 01 đến 03 Phó Chủ tịch hội đồng; Giám khảo ít nhất 2 GK/môn hoặc lĩnhvực)    


Người đọc
142
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mẫu QĐ thành lập Hội đồng sáng kiến cấp trường.doc