Mẫu phiếu chấm NCKHSPƯD

PHIẾU CHẤM ĐỀ TÀI NCKHSPƯD

1. Tên đềtài:.....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Ngườithực hiện và đơn vị công tác:...........................................................................................

............................................................................................................................................................

3. Ngườiđánh giá và đơn vị công tác:

- Người thứI:.....................................................................................................................................

- Người thứII:....................................................................................................................................

4. Ý kiến đánh giá:

Tiêu chí đánh giá

Điểm                  tối đa

Điểm đánh giá

Nhận xét

 1. Tên đề tài

 - Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và tác động (3đ)

 - Có ý nghĩa thực tiễn (2đ)

5

 2. Hiện trạng và nguyên nhân

 - Nêu được hiện trạng (2đ)

 - Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng (2đ)

 - Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết (1đ)

5

 3. Giải pháp thay thế

 - Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế (4đ)

 - Giải pháp khả thi và hiệu quả (4đ)

 - Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài (2đ)

10

 4. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu

 - Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi (3đ)

 - Xác định được giả thuyết nghiên cứu (2đ)

5

 5. Thiết kế

 Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu.

5

 6. Đo lường

 - Xây dựng được công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu (7đ)

 - Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị (8đ)

15

 7. Phân tích dữ liệu

 - Thực hiện phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế (10đ)

 - Trả lời rõ được vấn đề nghiên cứu (5đ)

15

 8. Bàn luận kết quả

 - Kết quả nghiên cứu: đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục, có ý nghĩa, có mức độ ảnh hưởng (6đ)

 - Những đóng góp của đề tài: Mang lại hiểu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược... (2đ)

- Áp dụng các kết quả: Triển vọng áp dụng tại đơn vị hoặc nhân rộng các đơn vị khác trong tỉnh (2đ)

10

 9. Minh chứng cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài:

- Kế hoạch bài học (5đ)

- Đề kiểm tra và đáp án (5đ)

- Bảng kiểm (5đ)

- Thang đo (5đ)

- Băng hình, ảnh, dữ liệu thô ... (5đ)

(phải đầy đủ, khoa học, mang tính thuyết phục)

25

 10. Trình bày báo cáo

 - Văn bản viết: Cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp (3đ)

 - Báo cáo kết quả trước hội đồng: Rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục (2đ)

5

Tổng cộng

100

5. Đánh giá, công nhận:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Ngày…… tháng…… năm 20.......

   Người thứII ký tên                                              Người thứ I ký tên

* Ghi chú:

- Đề tài được công nhận cấptrường phải đạt từ 60 điểm trở lên.

- Đề tài đề nghị công nhận cấpcơ sở (cấp Sở) phải đạt từ 70 điểm trở lên, trong đó: Tính mới và Hiệu quả ápdụng phải đạt mức Khá trở lên; Phạm vi ảnh hưởng: Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị kháctrong huyện, tỉnh.


Người đọc
147
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mẫu phiếu chấm NCKHSPƯD.doc