Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào công văn số 147/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 16/01/2019của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Dương về việc tổ chức kiểm tra HKII năm học 2018 – 2019;

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-THPTTN

Bến Cát, ngày      tháng     năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểmtra học kỳ II năm học 2018 - 2019

             Căn cứ vào công văn số 147/SGDĐT-KTQLCLGDngày 16/01/2019 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Dương về việc tổ chức kiểm tra HKII năm học 2018 – 2019;

Trường THPT Tây Nam xây dựng kế hoạch thựchiện tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 – 2019 như sau:

I.NỘI DUNG ÔN TẬP

Nội dung ôn tập của tất cả các khối lớp là kiến thức của chương trình HK2.

II.TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II

1.Tổ chức kiểm tra

1.1.Kiểm tra học kỳ 2 theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo các môn:

+ Khối 12: Ngữ văn, Toán,Vật lý, Hoá học, Sinh học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

+ Khối 11: Ngữ văn, Toán,Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

+ Khối 10:Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

1.2.Hình thức đề kiểm tra:

*Khối 12: Kiểm tra theo hình thức đề thiTHPT Quốc gia

- Các môn không kiểm tra theo đề chung của Sở, trường sẽ phân công GVra đề theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận (theo bảng phía dưới)

*Khối lớp 11, 10:

- Môn Ngữ văn: kiểm tra theo hình thức tự luận.

- Môn Toán: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luậntheo tỉ lệ: tự luận 50% và trắc nghiệm 50%.

- Các môn Lý, Hoá, Sinh: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợpvới tự luận theo tỉ lệ: tự luận 30% và trắc nghiệm 70%.

- Môn Tiếng Anh: thực hiện kiểm tra đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

+ Khối 10: kiểm tra theo nội dung chương trình SGK mới.

+ Khối 11: kiểm tra theo nội dung chương trình SGK cũ.

Các môn trường sẽ ra đề và hình thứcthi, gồm có:

Môn

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lịch sử

TN: 50%, TL: 50%

TN: 50%, TL: 50%

Địa lý

TN: 50%, TL: 50%

TN: 50%, TL: 50%

GDCD

TN: 50%, TL: 50%

TN: 50%, TL: 50%

Tin học

TN hoặc TL

TN hoặc TL

TN hoặc TL

Công nghệ

TN hoặc TL

TN hoặc TL

TN hoặc TL

Thể dục

Thực hành

Thực hành

Thực hành

Quốc phòng

Lý thuyết + thực hành

Lý thuyết + thực hành

Lý thuyết + thực hành

(TN: trắc nghiệm, TL: Tự luận)

Ban giám hiệu giao Phó Hiệu trưởngNguyễn Thị Cẩm Châu dự kiến phân công giáo viên ra đề, trình Hiệu trưởng duyệtra quyết định.

2.Lịch tổ chức kiểm tra

- Từ 22/04/2019 đến 27/04/2019 (Bắt đầu từ 13 giờ): tổ chức kiểm tra kỹnăng nói môn tiếng Anh lớp 10, 11. Tổ Anh văn thực hiện. Lịch kiểm tra kỹ năngnói như sau:

KHỐILỚP 10 VÀ 11

Thứ hai

22/04

Thứ ba

23/04

Thứ tư

24/04

Thứ năm

25/04

Lớp 10A1

Lớp 10A2

Lớp 10A3

Lớp 10A4

Lớp 10A5

Lớp 10A6

Lớp 11A1

Lớp 11A2

Lớp 11A3

Lớp 11A4

Lớp 11A5

Lớp 11A6

Lớp 11A7

- Lịch thi học kỳ II tậptrung tất cả các môn như sau:

Khối lớp 12 (09phòng), thi buổi sáng

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

08/04/2019

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

2

Vật lý

60 phút

9 giờ 45

9 giờ 55

3

09/04/2019

Toán

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

4

Hoá học

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

5

10/04/2019

Sinh học

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

6

Địa lý

60 phút

8giờ 45

8 giờ 55

7

11/04/2019

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

8

Lịch Sử

60 phút

8 giờ 45

8 giờ 55

9

GDCD

60 phút

10 giờ 20

10 giờ 30

Khối lớp 11 (10 phòng), thi buổi sáng

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

02/05/2019

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

2

Vật lý

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

3

03/05/2019

Toán

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

4

Hoá học

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

5

04/05/2019

Sinh học

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

6

Tiếng Anh

60 phút

8 giờ 45

8 giờ 55

7

26/04/2018

Lịch sử

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

8

Địa lý

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

Khối lớp 10 (11 phòng), thi buổi chiều

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

02/05/2018

Ngữ văn

90 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

2

Vật lý

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

3

03/05/2018

Toán

90 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

4

Hoá học

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

5

04/05/2018

Sinh học

60 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

6

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

7

26/04/2018

Lịch sử

60 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

8

Địa lý

60 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

Ghi chú:

- Các môn Tin học, Công nghệlớp 12 sẽ thi vào ngày 01/04/2019 (chiều thứ hai, giờ kiểm tra tập trung)

- Các môn Tin học, GDCD, Côngnghệ lớp 10 và 11 sẽ thi vào ngày 20/04/2019 (13 giờ chiều thứ bảy)

          -  Các môn: TD, QP: GVBM tổ chức thi trước ngày 07/04/2019(đối với khối 12); thi trước ngày 27/04/2019 (đối với khối 10 và 11).

III.CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN NHỚ

NGÀY – GIỜ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

 

Thứ hai

02/4/2019

Niêm yết DS phòng thi khối 12

Nga

 

Thứ ba

03/4/2019

- Phân công GV coi, chấm thi lớp 12

- Phân công GV ra đề 10, 11

Châu

 

8 giờ Thứ năm

04/4/2019

Nhận đề thi lớp 12 tại SGD

Sang

 

04/4 à 06/4

In ấn đề lớp 12

Nga, tổ khảo thí

 

Từ 08/4 à11/4

Coi, chấm thi khối 12 thi theo lịch

Theo phân công

 

12/4 và 13/4

Hoàn thành chấm các bài thi và nhập máy

GVBM, khảo thí

 

Thứ năm

18/04/2019

Nộp báo cáo, hồ sơ thi lớp 12 về SGD

Dũng

 

Thứ sáu

19/4/2019

- Hạn chót nộp đề + đáp án các môn trường ra cho khối 10, 11qua mail cô Nga: ngapt@taynam.sgdbinhduong.edu.vn

GV được phân công ra đề

 

22/4 đến 27/4

Tổ chức kiểm tra kỹ năng nói lớp 10, 11

Tổ Ngoại ngữ

 

Thứ ba

24/4/2018

- Lên DS phòng thi 10, 11

- Phân công GV coi, chấm thi lớp 10,11

Nga

Châu

 

8 giờ 00

25/4/2019

Nhận đề thi lớp 10, 11 tại Sở GD

Sang

 

25/04 à 27/04

In ấn đề thi khối 10, 11

Nga, tổ khảo thí

 

02/5 đến 05/5

Khối 10, 11 thi theo lịch

Theo phân công

 

19/5/2018

Nộp các báo cáo thi khối 10, 11 về Sở GD

Dũng

 

Nơi nhận:

- BGH, các TTCM;

- Mail GV toàn trường;

- Niêm yết;

- Lưu: VT, hổ sơ thi HKII.

HIỆU TRƯỞNG

                            

Phạm Trọng Sang

                                                                                                           


Người đọc
89
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
44-19-03-Ke hoach thi HKII NH 2018-2019.doc