C/v 263/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019 và hè năm 2019

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 263/KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Dương, ngày 18  tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức bồi dưỡng theo tiêuchuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019và hè năm 2019


            Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNVngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức;

Căn cứ Thông tư số20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định tiêuchuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp(CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện,nội dung, hình thức xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ các Thông tư liêntịch của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ: Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày14/9/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, Thông tư số21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viêntiểu học công lập, Thông tư số 22/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Quy định mã số,tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học cơ sở công lập và Thông tư số 23/2015/TTLT-BNVngày 16/9/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học phổ thôngcông lập;

Căn cứ Công văn số521/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 03/02/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiệnmã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên MN, TH, THCS, THPT;

Căn cứ Công văn số2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/6/2017 của Bộ GDĐT về việc tổ chức bồi dưỡng theotiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Công văn số 203/TB-ĐHSPngày 12/02/2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổchức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, tiểu học và trunghọc cơ sở, trung học phổ thông;

Căn cứ tình hình thực tếcủa địa phương,

Sở GDĐT ban hành kế hoạchtổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên năm học 2018-2019 và hè năm2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao năng lực chuyên môn,nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của giáo viên ngành giáo dục.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn CDNN theo quy định hiện hành; làm căncứ để xét/thi thăng hạng theo tiêu chuẩn CDNN và thực hiện các chế độ chínhsách khác có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

- Giáo viên hiện đang công tác tạicác cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Trungtâm GDTX tỉnh Bình Dương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thườngxuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đãđược bổ nhiệm hạng CDNN.

- Giáo viên tham dự khóa bồi dưỡngtheo tiêu chuẩn CDNN baogồm: giáo viên đạt kết quả xét thăng hạng CDNN năm 2018, giáo viên đủ điều kiệndự thi/xét thăng hạng CDNN năm 2019 và giáo viên đã được bổ nhiệm hạng CDNN nhưngchưa đủ điều kiện dự thi/xét thăng hạng có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng theo tiêuchuẩn CDNN.

2. Thời lượng, thời gian và địa điểm bồi dưỡng

2.1. Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết

2.2. Thời gian bồi dưỡng (dự kiến):

- Các lớp mầm non, tiểu học hạng II,hạng III: Từ Thứ hai đến Thứ sáu tháng 6, 7 năm 2019.

- Các lớp trung học cơ sở, trung họcphổ thông hạng I, hạng II: Thứ 7 và Chủ nhật tháng 6, 7, 8 năm 2019.

2.3. Địa điểm bồi dưỡng (dự kiến):

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồidưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, tùy thuộc vào số lượng học viênđăng ký, Sở GDĐT sẽ bố trí thêm địa điểm học để tạo điều kiện thuận tiện cho họcviên tham dự khóa học.

3. Nội dung bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng thực hiện theo quyđịnh của Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:

3.1. Đối với giáo viên cấp học mầm non

- Hạng II: Thựchiện theo Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Hạng III: Thựchiện theo Quyết định số 2188/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non hạng III.

3.2. Đối với giáo viên cấp học tiểu học

- Hạng II: Thựchiện theo Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học hạng II.

- Hạng III: Thựchiện theo Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học hạng III.

3.3. Đối với giáo viên cấp học trung học cơ sở

- Hạng I: Thựchiện theo Quyết định số 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học cơ sở hạng I.

- Hạng II: Thựchiện theo Quyết định số 2512/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học cơ sở hạngII.

3.4. Đối với giáo viên trường trung học phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnhBình Dương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoạingữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương

- Hạng I: Thựchiện theo Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học phổ thông hạngI.

- Hạng II: Thựchiện theo Quyết định số 2509/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ GDĐT ban hànhchương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học phổ thônghạng II.

4. Đơn vị thực hiện

Sở GDĐT phối hợp với Trường Đại họcSư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng (kèm theo Công vănsố 203/TB-ĐHSP ngày 12/02/2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ ChíMinh).

5. Cấu trúc thời lượng nội dung chương trình bồi dưỡng

- Phần I: Kiến thức về chính trị, vềquản lý nhà nước và các kỹ năng chung.

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghềnghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết viếtthu hoạch.

III. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêuchuẩn CDNN được cấp mộtlần sau khi khóa học kết thúc cho những học viên có đủ các điều kiện sau đây:

1. Tham gia học tập đầy đủ các nộidung quy định của chương trình bồi dưỡng.

2. Có đủ các bài kiểm tra, viết thuhoạch theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thuhoạch phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10).

3. Chấp hành quy chế, nội quy học tậpvà các quy định của pháp luật về bồi dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ KINH PHÍ BỒI DƯỠNG

1. Hồ sơ đăng ký

1.1. Đối với Phòng GDĐT

- Tờ trình của cơ quan về việc cử giáoviên tham dự bồi dưỡng.

- Danh sách giáo viên tham dự lớp Bồidưỡng CDNN (theo mẫu) theo từng cấp học.

- 02 hình 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngàytháng năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau).

Lưu ý: Đơn đăng ký của cá nhân vàchứng minh nhân dân (photo) của giáo viên tham dự bồi dưỡng lưu tại Phòng GDĐT.

1.2. Đối với đơn vị trực thuộc Sở GDĐT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp– Giáo dục thường xuyên

- Tờ trình của đơn vị về việc cử giáoviên tham dự bồi dưỡng.

- Danh sách giáo viên tham dự lớp Bồidưỡng CDNN (theo mẫu).

- Đơn đăng ký của cá nhân tham dự bồidưỡng (theo mẫu).

- Chứng minh nhân dân (photo).

- 02 hình 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngàytháng năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau).

Các cơ quan, đơn vị nộp đầy đủ cácloại hồ sơ nêu trên về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 23/3/2019.

2. Kinh phí bồi dưỡng

- Giáo viên có nhu cầu tham dự khóabồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN sẽ tự túc kinh phí. Học phí: 3.000.000 đồng/1 học viên(đã bao gồm học phí, tài liệu và phí cấp chứng chỉ).

- Thời gian và địa điểm đóng học phí:Theo Thông báo triệu tập của Sở GDĐT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng/Giám đốc cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Giám đốc Trungtâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

- Chọn, cử giáo viên có nhu cầu dựthi/xét thăng hạng CDNN, tự nguyện đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng theo tiêuchuẩn CDNN.

- Việc chọn, cử giáo viên tham dựkhóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN cần được thực hiện theo kế hoạch và có lộ trình, tránhlàm ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy và giáo dục của đơn vị.

- Chọn, cử giáo viên tham dự khóa bồitheo tiêu chuẩn CDNN phảiđảm bảo đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm của CDNN ở hạng giáo viên đăng kýdự thi/xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự thi/xét thăng hạng.

- Lập danh sách giáo viên có nhu cầutham dự khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN và hoàn toàn chịu trách nhiệm vềviệc đảm bảo số lượng giáo viên tham dự khóa học đúng với số lượng đăng ký.

2. Đối với Phòng GDĐT

- Chủ động liên hệ với các cơ sở đàotạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN để tổ chức bồi dưỡng cho các đơnvị trực thuộc Phòng GDĐT.

- Đối với các Phòng GDĐT chưa liên hệvới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng theo tiêuchuẩn CDNN có thể tổnghợp và gửi danh sách đăng ký tham dự về Sở GDĐT. Trưởng phòng GDĐT chịu tráchnhiệm về việc đảm bảo số lượng giáo viên tham dự khóa học đúng với số lượngđăng ký.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồidưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên năm học 2018-2019 và hè năm 2019. Sở GDĐT đềnghị các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thườngxuyên, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nộidung của Kế hoạch này để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên khi đãđược bổ nhiệm hạng CDNN và dự thi/xét thăng hạng CDNN. Trong quá trình thựchiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Sở GDĐT (Phòng Tổchức cán bộ, số điện thoại: 0274.3825.790) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- GĐ, các Phó GĐ Sở GDĐT;

- Phòng GDMN; GDTH;

  GDTrH-TX Sở GDĐT;

- Phòng GDĐT huyện, TX, TP;

- Trường THPT;

- Trung tâm GDTX tỉnh BD;

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, TX;

- Trung tâm NN-TH và BDNV tỉnh BD;

- Lưu: VT, TCCB, L.52.           

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

           

                                                                                                 Nguyễn HồngSáng


Người đọc
62
Nguồn
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
Chia sẻ
KH BD THEO TIEU CHUAN CHUC DANH NGHE NGHIEP_11_2_2019.doc