CÔNG KHAI 09-PL09
Stt Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú
Biên chế Hợp đồng NĐ 68 T.số Th.sĩ ĐH TCCN Dưới TCCN
  Tổng số CB quản lý, giáo viên, nhân viên 99 94 5 99 3 71 16 4 5  
I Giáo viên 77 77 0 77 3 63 11 0 0  
  1.GV THPT 39 39 0 39 2 37 0 0 0  
1 Toán 6 6   6 1 5        
2 4 4   4 1 3        
3 Hóa 3 3   3   3        
4 Văn 5 5   5   5        
5 Sử 2 2   2   2        
6 Địa 2 2   2   2        
7 GDCD 2 2   2   2        
8 Sinh 2 2   2   2        
9 Anh 5 5   5   5        
10 KTNN 1 1   1   1        
11 KTCN 1 1   1   1        
12 Tin học 2 2   2   2        
13 Thể dục 3 3   3   3        
14 GDQP 1 1   1   1        
  2.GV THCS 38 38   38 1 26 11      
1 Toán 7 7   7   5 2      
2 2 2   2   1 1      
3 Hóa 2 2   2   1 1      
4 Văn 6 6   6 1 3 2      
5 Sử 2 2   2   2        
6 Địa 2 2   2   1 1      
7 GDCD 1 1   1   1        
8 Sinh 3 3   3   1 2      
9 Anh 3 3   3   3        
  KTPV 1 1   1   1        
10 KTNN 1 1   1     1      
11 KTCN 1 1   1     1      
12 Tin học 2 2   2   2        
13 Thể dục 3 3   3   3        
14 GDQP 0 0   0            
15 Nhạc 1 1   1   1        
16 Họa 1 1   1   1        
II Cán bộ quản lý 3 3 0 3 0 3 0 0 0  
1 Hiệu trưởng 1 1   1   1        
2 Phó hiệu trưởng 2 2   2   2        
III Nhân viên 19 14 5 19 0 5 5 4 5  
1 Nhân viên văn thư 1 1   1       1    
2 Nhân viên kế toán 1 1   1       1    
3 Thủ quĩ                    
4 Nhân viên y tế 1 1   1       1    
5 Nhân viên thư viện 1 1   1       1    
6 Nhân viên thiết bị 1 1   1     1      
7 Tổng P.Tr Đội 1 1   1     1      
8 Phụ tr Pchức năng 5 5   5   4 1      
9 Bảo vệ 3   3 3         3  
10 Phục vụ 2   2 2         2  
11 Thông tin dữ liệu 1 1   1   1        
12 Giám thị 2 2   2     2      
Ngày 24 tháng 9 năm 2015
Hiệu trưởng
Người đọc
358
Nguồn
 
Chia sẻ
Cong khai09_PL09.xls
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0