Khen thưởng đổi mới sáng tạo năm học 2020-2021

   UBND TỈNH BÌNHDƯƠNG         CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Số:           /QĐ-SGDĐT                  Bình Dương, ngày       tháng     năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắctrong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và họctập” năm học 2020-2021


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đàotạo tỉnh Bình Dương;

Căncứ Kếhoạch số 1958/KH-SGDĐT ngày 06/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Phong tràothi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dụcgiai đoạn 2020-2025;

Theođề nghị của Hội đồng Thi đua – Khenthưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen củaGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 70tập thể và 208 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và họctập” nămhọc 2020-2021 (códanh sách kèm theo).

Điều2. Kèmtheo Giấy khen, mỗi tập thể và cá nhân được thưởng theo quy định tại Nghị định số91/2017/NĐ-CP ngay 31/7/2017 của Chính phủ; trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởngcủa đơn vị trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-  Lưu VT, VP, KN5.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhật Hằng

Danhsách

TặngGiấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo cho các tập thể

và cá nhân đạtthành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và họctập” năm học 2020-2021

(Đính kèm Quyếtđịnh số        /QĐ-SGDĐT ngày       tháng    năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương)

I.               TẬPTHỂ: 70 đơn vị

TT

Tên đơn vị

Huyện, thị xã, thành phố

1

Trường THPT Lê Lợi

Huyện Bắc Tân Uyên

2

Trường THPT Long Hòa

Huyện Dầu Tiếng

3

Trường THPT Thanh Tuyền

Huyện Dầu Tiếng

4

Trường THPT Tân Phước Khánh

Thị xã Tân Uyên

5

Trường THPT Dĩ An

Thành phố Dĩ An

6

Trường THPT Võ Minh Đức

Thành phố Thủ Dầu Một

7

Trường Mầm non Tuổi Ngọc,

Thành phố Thủ Dầu Một

8

Trường Mầm non Đoàn Thị Liên

Thành phố Thủ Dầu Một

9

Trường Mầm non Tuổi Xanh

Thành phố Thủ Dầu Một

10

Trường Mầm non Hoa Phượng

Thành phố Thủ Dầu Một

11

Trường Mầm non Phú Tân

Thành phố Thủ Dầu Một

12

Trường Tiểu học Phú Hòa 1

Thành phố Thủ Dầu Một

13

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Thành phố Thủ Dầu Một

14

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân

Thành phố Thủ Dầu Một

15

Trường Mầm non Hoa Mai 1

Thành phố Thuận An

16

Trường Tiểu học Bình Hòa 2

Thành phố Thuận An

17

Trường Tiểu học Bình Chuẩn

Thành phố Thuận An

18

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Thành phố Thuận An

19

Trường Tiểu học Hưng Định

Thành phố Thuận An

20

Trường Tiểu học Phú Long

Thành phố Thuận An

21

Trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức

Thành phố Thuận An

22

Trường Trung học cơ sở Bình Chuẩn

Thành phố Thuận An

23

Trường Tiểu học Dĩ An C

Thành phố Dĩ An

24

Trường Mầm non Võ Thị Sáu

Thành phố Dĩ An

25

Trường Mầm non Hoa Hồng 7

Thành phố Dĩ An

26

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Thành phố Dĩ An

27

Trường Tiểu học Bình An

Thành phố Dĩ An

28

Trường Tiểu học Đông Hòa

Thành phố Dĩ An

29

Trường Mầm non  Hoa Hồng 4

Thành phố Dĩ An

30

Trường Tiểu học Dĩ An

Thành phố Dĩ An

31

Trường Tiểu học Tân Bình

Thành phố Dĩ An

32

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Thành phố Dĩ An

33

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Thành phố Dĩ An

34

Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp

Thành phố Dĩ An

35

Trường Mầm non Hoa Hồng 3

Thành phố Dĩ An

36

Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp B

Thành phố Dĩ An

37

Trường Tiểu học An Bình B

Thành phố Dĩ An

38

Trường THCS Bình Thắng

Thành phố Dĩ An

39

Trường THCS Tân Đông Hiệp

Thành phố Dĩ An

40

Trường THCS An Bình

Thành phố Dĩ An

41

Trường Mẫu giáo Chánh Phú Hòa

Thị xã Bến Cát

42

Mầm non Hướng Dương

Thị xã Bến Cát

43

Trường Mẫu giáo An Tây

Thị xã Bến Cát

44

Trường Tiểu học Hồ Hảo Hớn

Thị xã Bến Cát

45

Trường Tiểu học An Điền

Thị xã Bến Cát

46

Trường THCS Mỹ Phước

Thị xã Bến Cát

47

Trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu

Thị xã Tân Uyên

48

Trường Mầm non Phú Chánh

Thị xã Tân Uyên

49

Trường Mầm non Hội Nghĩa

Thị xã Tân Uyên

50

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương

Thị xã Tân Uyên

51

Trường Mầm non Thạnh Hội

Thị xã Tân Uyên

52

Trường Tiểu học  Uyên Hưng

Thị xã Tân Uyên

53

Trường Tiểu học  Bạch Đằng

Thị xã Tân Uyên

54

Trường Tiểu học Thái Hòa B

Thị xã Tân Uyên

55

Trường Mẫu giáo Vĩnh Tân

Thị xã Tân Uyên

56

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

Thị xã Tân Uyên

57

Trường THCS Thái Hòa

Thị xã Tân Uyên

58

Trường THCS Khánh Bình

Thị xã Tân Uyên

59

Trường Mầm non Phước Vĩnh

Huyện Phú Giáo

60

Trường Tiểu học Phước Vĩnh B

Huyện Phú Giáo

61

Trường THCS Phước Hòa

Huyện Phú Giáo

62

Trường TH&THCS Tam Lập

Huyện Phú Giáo

63

Trường Tiểu học Ngô Quyền

Huyện Dầu Tiếng

64

Trường Mẫu giáo Minh Tân

Huyện Dầu Tiếng

65

Trường Tiểu học Hưng Hòa

Huyện Bàu Bàng

66

Trường Mầm non Ánh Dương

Huyện Bàu Bàng

67

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

Huyện Bắc Tân Uyên

68

Trường Mầm non Bông Trang

Huyện Bắc Tân Uyên

69

Trường Mầm non Trúc Xanh

Huyện Bắc Tân Uyên

70

Trường THCS Tân Mỹ

Huyện Bắc Tân Uyên

II. CÁ NHÂN: 208

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Bà Trần Thị Mỹ Phượng

Tổ phó chuyên môn  Trường THPT Tân Bình

2

Bà Dương Thị Tuyết Giang

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình

3

Bà Trần Thị Mộng Thu

Giáo viên  Trường THPT Tân Bình

4

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Mỹ

5

Bà Đặng Thị Tuyết

Giáo viên Trường THPT An Mỹ

6

Bà Lê Thị Bích Siêng

Giáo viên Trường THPT An Mỹ

7

Bà Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

8

Bà Trần Thị Lý

Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

9

Ông Nguyễn Thanh Hải

Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán - Tin Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

10

Bà Phùng Kim Thảo

Tổ phó chuyên môn Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

11

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

12

Bà Nguyễn Thị Bình

Tổ phó chuyên môn Trường THPT Thường Tân

13

Ông Lê Thanh Liêm

Tổ phó chuyên môn Trường THPT Thường Tân

14

Ông Phan Văn Tuấn

Giáo viên Trường THPT Thường Tân

15

Bà Phạm Thị Tùng Oanh

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi

16

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi

17

Ông Vũ Tuấn Trình

GV Trường THPT Lê Lợi

18

Bà Mai Thị Hương Giang

Giáo viên Trường THPT Lê Lợi

19

Bà Đỗ Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ TD-QP-Nhạc-Họa, Trường THPT Lê Lợi

20

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sang

Giáo viên Trường THPT Tây Nam

21

Ông Võ Văn Cường

Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương

22

Bà Phan Thị Quế Minh

Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương

23

Bà Đặng Thị Ngọc Bích

Hiệu trưởng Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh

24

Bà Nguyễn Khánh Băng

Giáo viên Trường THPT Thái Hòa

25

Bà Dương Thu Hiền

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ

26

Ông Nguyễn Công Đăng

Tổ phó chuyên môn Trường THPT Nguyễn Huệ

27

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Nguyễn Huệ

28

Bà Trần Vũ Mai Trang

Giáo viên Trường THPT Dầu Tiếng

29

Bà Nguyễn Thị Ánh Thu

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dĩ An

30

Ông Lê Quốc Việt

Giáo viên Trường THPT Dĩ An

31

Ông Lê Anh Tuấn

Giáo viên Trường THPT Bình Phú

32

Ông Nguyễn Minh Nhân

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát

33

Bà Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên Trường THPT Bến Cát

34

Ông Lê Văn Hùng

Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Bến Cát

35

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Giáo viên Trường THPT Bến Cát

36

Bà Nguyễn Thị Thùy Sương

Giáo viên Trường THPT Long Hòa

37

Bà Trần Thị Tú

Tổ phó chuyên môn Trường THPT Long Hòa

38

Bà Nguyễn Thị Ngân

Tổ trưởng Văn phòng. Nhân viên Thư viện Trường THPT Long Hòa

39

Bà Nguyễn Thị Mai Loan

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Tuyền

40

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Thanh Tuyền

41

Bà Ngô Thị Mỹ Duyên

Tổ phó chuyên môn Trường THPT Thanh Tuyền

42

Bà Phan Thị Bình

Giáo viên Trường THPT Thanh Tuyền

43

Ông Phạm Mạnh

Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS-THPT Minh Hòa

44

Bà Vũ Thị Nga

Giáo viên Trường THCS-THCS Minh Hòa

45

Bà Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên Trường THCS-THCS Minh Hòa

46

Bà Cao Thị Kim Anh

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Minh Đức

47

Bà Trần Thị Ánh Tuyết

Giáo viên Trường THPT Phước Hòa

48

Bà Trương Thị Ngọc Châu

Giáo viên Trường THPT Phước Hòa

49

Ông Lê Thanh Lâm

Giáo viên Trường THPT Phước Hòa

50

Bà Đậu Thị Mai

Giáo viên Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký

51

Bà Huỳnh Thị Hồng Nguyệt

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đoàn Thị Liên, thành phố Thủ Dầu Một.

52

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Thị Liên, thành phố Thủ Dầu Một.

53

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên Trường Mầm non Đoàn Thị Liên, thành phố Thủ Dầu Một.

54

Bà Phạm Thị Thụy Diễm

Giáo viên Trường mầm non Hoa Mai, thành phố Thủ Dầu Một

55

Nguyễn  Thị Thanh Bình

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Thủ Dầu Một

56

Bà Bùi Thị Yến

Nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Cúc, thành phố Thủ Dầu Một

57

Bà Đinh Thị Phương Hiền

Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông, thành phố Thủ Dầu Một

58

Bà Trần Thị Bích Trâm

Giáo viên Trường Mầm non Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một

59

Bà Vũ Thị Dung

Giáo viên Trường Mầm non Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một

60

Bà Huỳnh Thị Phụng

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Thủ Dầu Một

61

Bà Kim Thị Hoàng Oanh

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Thủ Dầu Một

62

Bà Nguyễn Thị Lợi

Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Thủ Dầu Một

63

Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh

Giáo viên Trường Mầm non Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một

64

Bà Đỗ Thị Sen

Giáo viên Trường Mầm non Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một

65

Bà Đào Thị Thùy Phương

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một

66

Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một

67

Bà Đặng Thị Thục Trinh

Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hòa 2, thành phố Thủ Dầu Một

68

Nguyễn Thị Duyên Ngọc

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Thủ Dầu Một

69

Bà Vũ Thị Bích Mận

Giáo viên Trường Tiểu học Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một

70

Bà Nguyễn Thanh Thảo

Giáo viên Trường Tiểu học Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một

71

Bà Lê Thị Hồng Châu

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một

72

Ông Nguyễn Thanh Long

Giáo viên Trường Tiểu học Tân An, thành phố Thủ Dầu Một

73

Bà Nguyễn Đức Hạnh

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Thủ Dầu Một

74

Bà Võ Thị Cẩm Tú

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một

75

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một

76

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Thủ Dầu Một

77

Bà Trần Vũ Phong Châu

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Thủ Dầu Một

78

Dương Thị Hồng Nhung

Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hòa 3, thành phố Thủ Dầu Một

79

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

80

Bà Nguyễn Thị Vui

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Thủ Dầu Một

81

Nguyễn Văn Công

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một

82

Bà Nguyễn Ngọc Phi

Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một

83

Bà Nguyễn Thị Tới

Giáo viên Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một

84

Bà Trần Ngọc Hà

Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một

85

Ông Nguyễn Vinh Quang

Giáo viên Trường THCS Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một

86

Bà Trịnh Hồng Hải

Giáo viên Trường THCS Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

87

Bà Phạm Thị Tuyết Hạnh

Giáo viên Trường THCS Trần Bình Trọng, thành phố Thủ Dầu Một

88

Bà Dương Hạnh Nguyên

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, thành phố Thủ Dầu Một

89

Bà Nguyễn Thị Miễn

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thủ Dầu Một

90

Ông Bùi Văn Thành

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thủ Dầu Một

91

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thủ Dầu Một

92

Bà Ngưu Thị Hồng Nhung

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc 1, thành phố Thuận An

93

Bà Đặng Thị Mai Chi

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai 1, thành phố Thuận An

94

Bà Vũ Việt Phương

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai 5, thành phố Thuận An

95

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tuy An, thành phố Thuận An

96

Bà Đỗ Thị Cường

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Thuận An

97

Bà Hồ Thị Diệp Phượng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Thuận An

98

Ông Nguyễn Thanh Nhàn

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chuẩn, thành phố Thuận An

99

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Định, thành phố Thuận An

100

Ông Nguyễn Công Quang

Giáo viên Trường Tiểu học An Phú, thành phố Thuận An

101

 Bà Hoàng Thị Kim Thanh

Giáo viên Trường THCS Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An

102

Bà Đặng Thị Thanh Lam

Giáo viên Trường THCS Bình Chuẩn, thành phố Thuận An

103

Ông Đái Minh Hùng

Giáo viên Trường THCS Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An

104

Bà Nguyễn Tấn Tú Ngọc

Giáo viên Trường THCS Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An

105

Bà Trần Thị Kim Chung

Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị Sáu, thành phố Dĩ An

106

Ông Phan Thanh Sơn

 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An

107

Ông Nguyễn Văn Quỳnh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bình B, thành phố Dĩ An

108

Ông Nguyễn Hồng Thái

Hiệu trưởng Trường THCS An Bình, thành phố Dĩ An

109

Bà Vũ Bích Hằng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An

110

Ông Nguyễn Thúc Hải

Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thắng, thành phố Dĩ An

111

Bà Phạm Hồng Sáng

Hiệu trưởng Trường THCS Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An

112

Ông Nguyễn Văn Mai

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Dĩ An

113

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dĩ An, thành phố Dĩ An

114

Ông Trần Quang Vinh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hòa, thành phố Dĩ An 

115

Bà Lê Thị Minh Hoàng

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng 7, thành phố Dĩ An

116

Bà Nguyễn Ánh Hồng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An

117

Ông Triệu Quốc Thanh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình An, thành phố Dĩ An

118

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng 4, thành phố Dĩ An

119

Bà Nguyễn Thị Thùy Ngọc

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng 3, thành phố Dĩ An

120

Bà Nguyễn Thị Liên Anh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Dĩ An

121

Ông Hồ Văn Lài

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dĩ An C, thành phố Dĩ An

122

Bà Phan Thị Ngọc Phượng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Dĩ An

123

Bà Trần Thị Ngọc Phước

Giáo viên Trường Mầm non An Điền, thị xã Bến Cát

124

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát

125

Bà Võ Thị Huỳnh Lê

Giáo viên Trường Mẫu giáo An Tây, thị xã Bến Cát

126

Nguyễn Thị Tường Vy

Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, thị xã Bến Cát

127

Ông Trần Quang Kiệt

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Điền, thị xã Bến Cát

128

Bà Nguyễn Thị Thu An

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Hòa, thị xã Bến Cát

129

Bà Nguyễn Thị Hoài Tâm

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Định, thị xã Bến Cát

130

Bà Nguyễn Thị Mộng Thùy

Giáo viên Trường THCS Bình Phú, thị xã Bến Cát

131

Bà Văn Thị Hồng Trang

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Hòa B, thị xã Tân Uyên

132

Bà Nguyễn Thị Chi

Giáo viên Trường Tiểu học Thái Hòa B, thị xã Tân Uyên

133

Ông Phan Tấn Tài

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

134

Bà Nguyễn Thị  Thanh Trang

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thị xã Tân Uyên

135

Bà Phạm Thị Mỹ Loan

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thị xã Tân Uyên

136

Bà Ngô Thanh Nga

Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Chánh, thị xã Tân Uyên

137

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giáo viên Trường Mầm non Phú Chánh, thị xã Tân Uyên

138

Bà Phan Ngọc Hiếu

Hiệu trưởng Trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu, thị xã Tân Uyên

139

Bà Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu, thị xã Tân Uyên

140

Bà Nguyễn Phương Thảo

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên,

thị xã Tân Uyên

141

Bà Nguyễn Thị Đẹp

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên, thị xã Tân Uyên

142

Bà Huỳnh Hải Cơ

Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

143

Bà Bao Thị Thúy Quỳnh

Giáo viên Trường mầm non Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

144

Bà Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên Trường Trường MN Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

145

Bà Nguyễn Thị Út

Phó Hiệu Trưởng, Trường Mầm non Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên

146

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

147

Bà Trần Thị Yến Nhi

Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

148

Bà Bùi Thị Ngọc Thắm

Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, thị xã Tân Uyên

149

Bà Nguyễn Thị Tố Nga

Giáo viên, Trường Mầm non Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên

150

Ông Từ Minh Hiếu

Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên

151

Bà Trương  Thị Thanh Tuyền

Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Phước

152

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh

Giáo viên Trường Tiểu học Thái Hòa A, thị xã Tân Uyên

153

Bà Từ Thị Thanh Nhàn

Giáo viên Trường Tiểu học Thái Hòa A, thị xã Tân Uyên

154

Ông Trần Hoài Bảo

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp A, thị xã Tân Uyên

155

 Ông Cao Khắc Trí

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Uyên Hưng B, thị xã Tân Uyên

156

Bà Tô Mỹ Linh

Giáo viên Trường Tiểu học Uyên Hưng B, thị xã Tân Uyên

157

Bà Nguyễn Thị Hà

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

158

Bà Phạm Thị Hiệu

Giáo viên Trường TH Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

159

Bà Trần Thị Nguyệt Nga

Giáo viên Trường THCS Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

160

Bà Lê Hồng Hạnh

Phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

161

Bà Trần Thị Hà

Phó hiệu trưởng Trường THCS Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

162

Bà Cù Thị Lài

Giáo viên Trường THCS Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

163

Ông Ngô Hoài Nhật

Giáo viên Trường THCS Khánh Bình, thị xã Tân Uyên

164

Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều

Giáo viên Trường THCS Khánh Bình, thị xã Tân Uyên

165

Bà Nguyễn Thị Mộng Thường

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Hòa, thị xã Tân Uyên

166

Bà Ngô Thị Thanh Phụng

Giáo viên Trường THCS Thái Hòa, thị xã Tân Uyên

167

Bà Đặng Thị Phương Dung

Giáo viên Trường Mầm non Phước Hòa, huyện Phú Giáo

168

Bà Hồ Thị Dung

Giáo viên Trường Mầm non Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo

169

Bà Nguyễn Mạnh Tư

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hoà B, huyện Phú Giáo

170

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Vĩnh B, huyện Phú Giáo

171

Bà Lưu Thị Diệp

Giáo viên Trường THCS Phước Hòa, huyện Phú Giáo

172

Bà Nguyễn Thị Kim Hương

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hòa, huyện Phú Giáo

173

Bà Nguyễn Thị Thu Yến

Giáo viên Trường THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo

174

Bà Hoàng Thị Hồng Thắm

Giáo viên Trường TH&THCS Tam Lập, huyện Phú Giáo

175

Bà Phạm Thị Kim Thoa

Giáo viên Trường THCS An Bình, huyện Phú Giáo

176

Bà Nguyễn Hằng Chiêu Anh

Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Phú Giáo

177

Bà Ngô Thị Giang

Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Phú Giáo

178

Bà Nguyễn Thị Kim Vui

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Phú Giáo

179

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên Trường THCS Bùi Thị Xuân, huyện Phú Giáo

180

Bà Trần Thị Kim Linh

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, huyện Dầu Tiếng

181

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh

Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, huyện Dầu Tiếng

182

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên Trường Tiểu học Long Tân, huyện Dầu Tiếng

183

Bà Lại Thị Lan Anh

Giáo viên Trường Tiểu học Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng

184

Bà Vũ Thị Kim Tiên

Giáo viên Trường Tiểu học Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng

185

Bà Phạm Thị Anh

Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Dầu Tiếng

186

Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Tân, huyện Dầu Tiếng

187

Bà Nguyễn Kim Ngọc Hà

Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Dầu Tiếng

188

Bà Nguyễn Ngọc Hải

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Dầu Tiếng

189

Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Giáo viên Trường Mầm non Thanh An, huyện Dầu Tiếng

190

Bà Ngô Thị Thúy Ngân

Giáo viên Trường Mẫu giáo Minh Tân, huyện Dầu Tiếng

191

Bà Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên Trường Mầm non Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng

192

Ông Nguyễn Văn Dũng

Giáo viên Trường THCS Quang Trung, huyện Bàu Bàng

193

Bà Trương Thị Chung

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Bắc Tân Uyên

194

Bà Đàm Thị Hương

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Bắc Tân Uyên

195

Bà Mai Thị Thủy

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Bắc Tân Uyên

196

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung           

Giáo viên trường Mầm non Sơn Ca, huyện Bắc Tân Uyên      

197

Bà Phạm Thị Mai

Giáo viên Trường Mầm non Trúc Xanh, huyện Bắc Tân Uyên

198

Bà Lê Thị Phương

Giáo viên Trường Mầm non Trúc Xanh, huyện Bắc Tân Uyên

199

Bà Huỳnh Vũ Thúy An

Giáo viên Trường Mầm non Bông Trang, huyện Bắc Tân Uyên

200

Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Trang, huyện Bắc Tân Uyên

201

Bà Võ Cẩm Trinh

Cấp dưỡng Trường Mẫu giáo Măng non, huyện Bắc Tân Uyên.

202

Bà Ngô Thị Tuyết Anh

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc, huyện Bắc Tân Uyên

203

Bà Dương Ngọc Hân

Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên

204

Bà Hồ Thị Hương

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Bắc Tân Uyên

205

Bà Nguyễn Phạm Anh Thư

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

206

Bà Phan Thị Ngọc Lan

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên

207

Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền

Tổng phụ trách Đội Ttrường Tiểu học Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên

208

Bà Huỳnh Thị Thủy

Tổ trưởng tổ Xã hội Trường THCS Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.


Người đọc
23
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
 
Tin tổng hợp
Tìm kiếm
  Search
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0