Nội dung chi tiết
Kết quả SKKN, NCKHSPƯD năm học 2014-2015 (tạm thời) cập nhật ngày 23/7/2015

MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC CỤM THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015

  

HỒ SƠ THI ĐUA NỘP VỀ THƯỜNG TRỰC THI  ĐUA SỞ GDĐT

  1. A. Đối với từng đơn vị:

Hồ sơ thi đua của từng đơn vị, đóng thành tập gửi về thường trực thi đua Sở GDĐT chậm nhất 22/7/2015 (chậm 7 ngày so với kế hoạch), bao gồm:

1.      Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị;

2.      Biên bản họp xét thi đua của đơn vị;

3.      Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng;

4.      Bảng tổng hợp kết quả xét thi đua- khen thưởng (theo mẫu);

5.      Bản thành tích cá nhân, tập thể tổ, tập thể đơn vị:

-        Cấp tỉnh gồm: Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh.... nộp 3 bản

-        Sở khen: 1 bản

-        Khen bậc cao: (Từ 05 đến 07 bản theo Công văn 1475/SGDĐT-VP ngày 24 tháng 9 năm 2013)

Lưu ý:

 Số lượng đề nghị cấp trên khen phải ít hơn số lượng cấp cơ sở khen ( Điểm b, d, g, khoản 2, điều 3, Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 của tỉnh Bình Dương

Áp dụng :

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014

Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2017

 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 (của UBND tỉnh Bình Dương) để xét và viết báo cáo thành tích cho từng danh hiệu thi đua. Danh hiệu nào thì viết tiêu chuẩn và điều kiện ở danh hiệu đó.

Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến đề nghị Sở khen không cần nộp thành tích về Sở GDĐT, thủ trưởng xét duyệt và lưu tại đơn vị.

Tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua đầu năm sẽ không được xét tặng các danh hiệu thi đua.

Xem xét kỹ điều kiện cần và đủ trước khi đề nghị xét tặng danh hiệu (nhất là đề nghị khen bậc cao).

6.      Đĩa CD chứa các tập tin có liên quan; đồng thời gửi dữ liệu qua địa chỉ e-mail sau:binhdht@sgdbinhduong.edu.vn hoặc phuongdtt@sgdbinhduong.edu.vn

B. Đối với cụm trưởng:

1. Cụm trưởng có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ thi đua cụm, nộp về thường trực thi đua Sở GDĐT, chậm nhất 22/7/2014 (chậm 7 ngày so với kế hoạch). Hồ sơ đóng thành tập bao gồm:

-        Kế hoạch hoạt động của cụm thi đua năm học 2014-2015;

-        Bản tự chấm điểm của các đơn vị;

-        Bản tổng hợp điểm chấm của từng đơn vị và điểm thống nhất của cụm;

-        Các biên bản họp của cụm (kể cả biên bản kiểm phiếu bình xét);

-        Phiếu bình xét của đại diện các đơn vị (đóng gói, niêm phong);

-        Bảng xếp hạng thứ tự các đơn vị (theo kết quả bình xét);

-        Hồ sơ minh chứng của các đơn vị.

2. Cụm trưởng bàn giao lại trách nhiệm cho cụm trưởng mới (2015-2016), chia sẻ kinh nghiệm đối với cụm trưởng mới để công tác thi đua của cụm ngày càng có chất lượng hơn./.

 

                                                                           THƯỜNG TRỰC THI ĐUA SỞ GDĐT

Người đọc
623
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
skkn 23-7.xls
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1