Nội dung chi tiết
Hội nghị tổng kết Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2010-2012
Sáng ngày 9/8, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đại diện Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị tổng kết Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường giai đoạn 2010-2012 (Đề án 1928) do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Mạnh Hùng, đại diện các Bộ, ban, ngành TƯ và địa phương, một số cơ sở giáo dục…
Hội nghị tổng kết Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2010-2012
Sáng ngày 9/8, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đại diện Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị tổng kết Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường giai đoạn 2010-2012 (Đề án 1928) do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Mạnh Hùng, đại diện các Bộ, ban, ngành TƯ và địa phương, một số cơ sở giáo dục…

PBGDPL trong nhà trường có vai trò rất quan trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền khẳng định, “pháp luật giữ vai trò quan trọng trong quản lý và đời sống xã hội nên Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến hoàn thiện pháp luật, với việc ban hành Chiến lược hoàn thiện pháp luật đến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nhưng nếu không đưa được pháp luật vào cuộc sống thì pháp luật cũng chỉ có hiệu lực trên giấy, không phát huy được vai trò trong quản lý và đời sống xã hội.

Vì thế, công tác PBGDPL rất quan trọng với vai trò “nòng cốt” của Nhà nước và chủ trương xã hội hóa công tác PBGDPL để thu hút các nguồn lực xã hội cho công tác này, trong đó có việc thực hiện Đề án 1928 ba năm vừa qua. Đây là một trong các đề án được ban hành kèm theo Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012. Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Bộ Tư pháp đã đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các Đề án này đến năm 2016. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác PBGDPL. Riêng lĩnh vực GDPL trong các cơ sở giáo dục, đào tạo cũng đã được Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn có qui định cho thấy tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong nhà trường”.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (Trưởng Ban điều hành Đề án 1928) cho biết, qua 03 năm triển khai Đề án 1928 đã tạo sự chuyển biến tích cực, tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người học, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể về ý nghĩa và sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thông qua rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, giảng viên PL, việc kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên, báo cáo viên pháp luật đã được triển khai thực hiện. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và thực hiện dạy học tích hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa, ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được đẩy mạnh. Chương trình, tài liệu, thiết bị phục vụ PBGDPL chính khóa và ngoại khóa trong nhà trường đã được quan tâm.

Tuy nhiên, vẫn còn đến 38,5% các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục chưa xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 1928. Một số đơn vị triển khai còn hình thức, chưa quan tâm đầu tư các nguồn lực cho việc triển khai thực hiện. Việc tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân, tổ chức các trung tâm tư vấn pháp luật, xây dựng chuyên trang thông tin PBGDPL trong nhà trường… là những nội dung của Đề án chưa được triển khai hoặc triển khai chưa đạt kết quả cao. Số lượng giáo viên giáo dục công dân, giảng viên PL chưa được đào tạo đúng chuyên ngành còn chiếm tỷ lệ cao, thiếu chương trình, giáo trình dùng chung môn pháp luật. Các hình thức giảng dạy còn rập khuôn, khô khan, nặng về lý thuyết, thiếu tính hấp dẫn…

Bộ Tư pháp cam kết phối hợp thực hiện hiệu quả hơn Đề án 1928

Cùng với những đề xuất, kiến nghị đến các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Tư pháp có kế hoạch triển kkhai thực hiện Luật PBGDPL gắn với việc triển khai các Đề án. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện Đề án 1928 và các Đề án trong chương trình PBGDPL của Chính phủ. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án 1928 tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về kinh phí triển khai thực hiện Đề án…

Ghi nhận và đồng tình với những đánh giá, ý kiến về quá trình thực hiện Đề án 1928, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đề nghị, “Để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, giảng dạy pháp luật trong nhà trường, thời gian tới, đề nghị các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 tại địa phương.

Kiện toàn, xây dựng chuẩn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong nhà trường vì đây là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, xây dựng và quyết định nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nghiên cứu mở khoa Sư phạm Luật vì giáo viên không có nghiệp vụ sư phạm sẽ khiến kiến thức khô khan, khó đến được với người học.

Thực hiện Đề án 1928 cũng cần quan tâm đến thời lượng, giáo trình, phương pháp, kỹ năng giảng dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trên cơ sở sát với nhu cầu của người học, để người học có thể ứng dụng các kiến thức được học trong cuộc sống. Ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho người học có nhiều điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Đề án, lồng ghép thực hiện Đề án với các đề án, chương trình khác để tận dụng nguồn lực, kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong PBGDPL, xây dựng các tấm gương điển hình tiên tiến về thực thi PL trong nhà nước tạo sự lan tỏa về ý thức chấp hành pháp luật”.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, “Bộ Tư pháp cam kết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong PBGDPL và tham gia chỉ đạo thực hiện, phối hợp để giải quyết các khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án 1928 trong thời gian tới và mong các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 1928 cũng như các hoạt động PBGDPL khác, trong đó có việc thực hiện tổ chức Ngày Pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp sắp tới./”.

(Theo Bộ Tư pháp)

Người đọc
665
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0