CMS_pDetail

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ  CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC  NĂM HỌC  2015 - 2016

 

      Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

        Căn cứ Công văn số 442/LT-GD ngày 25/9/2015 của Sở GDĐT và CĐGD tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  ngành GD&ĐT;

        Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo các văn kiện Hội nghị cán bộ- viên chức năm học 2015 – 2016 đã được gửi ở mail dùng chung của nhà trường và đóng góp ý kiến trong cuộc họp HĐSP ngày 01  tháng 10 năm 2015;

       Sau khi nghe các báo cáo, góp ý bổ sung, 100%Cán bộ, Công chức, viên chức biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau

Người đọc
631
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm

  Search
Tin mới

Nhiều người đọc

Thống kê

Số người truy cập: 0