CMS_pDetail

Lịch Đổi Tiết Cho Giáo Viên Đi Công tác

LỊCH ĐỔI TIẾT CHO GIÁO VIÊN ĐI CÔNG TÁC

Giáo Viên Xem Lịch Đổi Tiết Để Thực Hiện Đúng.

SỞ GD-ĐT BÌNH DƯƠNG                                        LỊCH ĐỔI TIẾT CHO GIÁO VIÊN ĐI CÔNG TÁC

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU                                   TUẦN 28 –NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày nghỉ

GV nghỉ: Phụng

Ngày dạy bù

Tiết

Lớp

Người dạy Thay

Ngày

Tiết

Lớp

Người dạy bù

06/3/2015

1

11A2

Lí Sơn

12/3/2015

1

11A2

Hóa Phụng

2

11A4

Văn Đông

3

12A4

Lí Sơn

3

12A4

Hóa Phụng

4

12A3

Văn Đông

2

12A3

Hóa Phụng

Ngày nghỉ

GV nghỉ: H Tuyết

Ngày dạy bù

6/3/2015

Tiết

Lớp

Người dạy Thay

Ngày

Tiết

Lớp

Người dạy bù

1

12A4

Anh Sương

2

12A4

Anh Sương

3

12A3

Văn Đông

14/3/2015

5

12A3

Toán Tuyết

4

11A5

Hóa Kiệm

4

11A5

Toán Tuyết

Ngày nghỉ

          GV nghỉ: Thiết

Ngày dạy bù

6/3/2015

Tiết

Lớp

Người dạy Thay

Ngày nghỉ

Tiết

Lớp

Người dạy bù

1

10A4

Toán Phúc

10/3/2015

3

10A4

CN Thiết

3

10A6

Toán Phúc

5

10A6

CN Thiết

4

10A2

Sinh Thoại

5

10A3

HS nghỉ

GV tự bù

Ngày nghỉ

            GV nghỉ: H Tuyết

Ngày dạy bù

7/3/2015

Tiết

Lớp

Người dạy Thay

Ngày

Tiết

Lớp

Người dạy bù

1

11A5

Địa Vương

2

12A3

Anh Tuyết

9/3/2015

3

12A3

Toán Tuyết

3

12A3

Anh Tuyết

4

12A3

Toán Tuyết

5

12A4

HS nghỉ

GV Tự bù

Ngày nghỉ

GV nghỉ: K.Phụng

Ngày dạy bù

7/3/2015

Tiết

Lớp

Người dạy Thay

Ngày

Tiết

Lớp

Người dạy bù

2

11A2

Anh Thọ

10/3/2015

2

11A2

Hóa Phụng

3

11A4

Toán Linh

1

11A4

Hóa Phụng

4

11A3

Anh Thọ

4

11A3

Hóa Phụng

                                                                      

                                                                   Minh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2015

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Người đọc
668
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm

  Search
Tin mới

Nhiều người đọc

Thống kê

Số người truy cập: 0