CMS_pDetail

Nghị Quyết Hội Nghị CBCC năm 2014-2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ  CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC   NĂM HỌC  2014 - 2015

 

      Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐTngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chếthực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

       Căn cứ Hướng dẫn 276/LT-GD ngày 07/9/2011 của SởGDĐT và CĐGD tỉnh Bình Dương về việc  hướng dẫn tổ chức  Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức – Hộinghị nhà giáo và lao động trong ngành GD&ĐT;

       Căn cứ Hướng dẫn số 260/HD-CĐGD ngày 11/9/2014của CĐGD tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức,Hội nghị người lao động đầu năm học 2014 – 2015;

            Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo kế hoạchnăm học 2014 – 2015 đã được Hội nghị CBCC-VC trù bị  thông qua ngày 09  tháng 10 năm 2014;

   Sau khi nghe các báo cáo, góp ýbổ sung, 100% Cán bộ, Công chức, viên chức  của  đơnvị biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính nhưsau :

Người đọc
823
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm

  Search
Tin mới

Nhiều người đọc

Thống kê

Số người truy cập: 0